Language of document : ECLI:EU:F:2013:126

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

11. rujna 2013.

Predmet F‑126/11

José António de Brito Sequeira Carvalho

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Stegovne mjere – Stegovni postupak – Stegovna sankcija – Ukor – Članak 25. Priloga IX. Pravilniku – Članak 22.a Pravilnika“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom J. A. de Brito Sequeira Carvalho zahtijeva da se poništi odluka Europske komisije od 24. ožujka 2011., kojom mu je izrečen ukor, kao i da se Komisiji naloži naknada materijalne i nematerijalne štete.

Odluka:      Tužba se odbija. J. A. de Brito Sequeira Carvalho snosit će vlastite troškove i troškove Europske komisije.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Istraga koja prethodi pokretanju stegovnog postupka – Obveza da se u odluci o sankciji donesenoj nakon postupka navede osoba koja je provela istragu – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju, Prilog IX., čl. 3.)

2.      Dužnosnici – Prava i obveze – Pravo na slobodu izražavanja – Izvršavanje – Granice – Dostojanstvo položaja – Pojam – Priopćenje navodnih nezakonitosti koje se odnose na drugog dužnosnika u okviru prethodne administrativne žalbe – Obveze službenika

(Pravilnik o osoblju, čl. 12. i 90.)

3.      Dužnosnici – Prava i obveze – Pravo na slobodu izražavanja – Širenje činjenica koje mogu navesti na pretpostavku o postojanju nezakonitih aktivnosti ili teške povrede – Zaštita od stegovnih postupaka – Pretpostavke

(Pravilnik o osoblju, čl. 22.a)

4.      Dužnosnici – Prava i obveze – Pravo na slobodu izražavanja – Izvršavanje – Granice – Dostojanstvo položaja – Akti koji mogu nanijeti štetu dostojanstvu položaja – Pojam – Širenje optužbi o drugom dužnosniku

(Pravilnik o osoblju, čl. 12., 22.a, 22.b i 24.)

5.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Stegovni postupak – Poštovanje prava na obranu – Određivanje sankcije zbog slanja elektroničke pošte od strane dužnosnika – Obveza uprave da dostavi presliku elektroničke pošte – Granice

(Pravilnik o osoblju, Prilog IX., čl. 2.)

6.      Dužnosnici – Prava i obveze – Poštovanje dostojanstva položaja – Opseg –Protupravno ponašanje drugog dužnosnika – Nepostojanje utjecaja

(Pravilnik o osoblju, čl. 12.)

7.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Stegovni postupak – Stegovni i kazneni postupak koji se istodobno vode o istim činjenicama – Suspenzija stegovnog postupka – Primjena na kazneni postupak koji je dužnosnik pokrenuo protiv kolege – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju, Prilog IX., čl. 25.)

8.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Stegovni postupak – Povreda dostojanstva drugog dužnosnika ili člana osoblja – Pokretanje postupka uvjetovano podnošenjem osnovanog zahtjeva za pomoć od strane žrtve – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju, čl. 24. i Prilog IX.)

9.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Istraga koja prethodi pokretanju stegovnog postupka – Diskrecijska ovlast uprave – Opseg

(Pravilnik o osoblju, Prilog IX., čl. 3.)

1.      Nijedna odredba ne nameće upravi da u odluci o sankciji navede identitet osobe koja je pokrenula upravnu istragu predviđenu člankom 3. Priloga IX. Pravilnika.

(t. 69.)

2.      Dužnosnik ne može zahtjeve ili žalbe koristiti kao izgovor za širenje optužbi o jednome od svojih kolega među trećim osobama. Naime, čak i u okviru izvršavanja prava predviđenih člankom 90. Pravilnika o podnošenju zahtjeva ili žalbe tijelu za imenovanje, dužnosnik je vezan diskrecijom i umjerenošću koje se zahtijevaju na temelju dužnosti objektivnosti, nepristranosti te poštovanja dostojanstva njegova položaja, ugleda osoba i presumpcije nedužnosti.

Točno je da, kada dužnosnik namjerava pobijati zakonitost akta, mora mu biti omogućeno da navede razloge, prigovore i argumente koji mu se čine potrebnima i da u tu svrhu eventualno kritizira treće osobe, iako takve kritike mogu biti opravdane potrebom da zainteresirane osobe brane svoje stajalište jedino ako se ograničavaju na ono što je potrebno u tu svrhu.

(t. 72., 73. i 87.)

Izvori:

Službenički sud: 13. siječnja 2011., Nijs/Revizorski sud, F‑77/09, t. 70. i 73.

3.      Iako članak 22.a Pravilnika pruža zaštitu dužnosnicima ili osoblju koji svoju instituciju upozore na ponašanje drugog dužnosnika ili člana osoblja koje može predstavljati tešku povredu obveza dužnosnika, ta zaštita zahtijeva da su sami ti dužnosnici ili osoblje poštovali postupak predviđen člankom 22.a Pravilnika. Osobito, za potrebe očuvanja profesionalnog ugleda dužnosnika ili člana osoblja na koje se odnose informacije priopćenim institucijama dok stegovno tijelo ne donese odluku o tome, članak 22.a predviđa popis osoba kojima se te informacije mogu priopćiti.

(t. 77.)

4.      Dužnosnik koji javno izražava teške optužbe koje mogu nanijeti štetu ugledu određenih osoba, ne samo zbog optužbi koje mogu nanijeti štetu njihovu osobnom dostojanstvu nego i zbog tvrdnji koje mogu oskvrnuti njihov profesionalni ugled, krši dužnost suzdržavanja od svakog djelovanja ili ponašanja koje negativno utječe na njegov položaj, kako je predviđeno člankom 12. Pravilnika.

Zato slanje elektronske pošte koja sadrži optužbe osobama koje nisu navedene u člancima 22.a, 22.b i 24. Pravilnika predstavlja povredu članka 12. Pravilnika pri čemu nije potrebno provjeriti osnovanost navedenih optužbi.

Isto vrijedi i kada je riječ o širenju optužbi o drugom dužnosniku visokim dužnosnicima Komisije u suprotnosti s člankom 12. Pravilnika, što predstavlja jedan od posebnih izraza obveze lojalnosti, koja dužnosniku nalaže ne samo da se suzdrži od ponašanja koja nanose štetu dostojanstvu položaja i poštovanju koje treba iskazati instituciji i njezinim tijelima nego isto tako da se, tim više ako je u višem razredu, ponaša korektno i na način vrijedan poštovanja.

(t. 85., 86. i 91.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 7. ožujka 1996., Williams/Revizorski sud, T‑146/94, t. 66. i 67.; 19. svibnja 1999., Connolly/Komisija, T‑34/96 i T‑163/96, t. 123., 124. i 127. do 130.; 12. rujna 2000., Teixeira Neves/Sud, T‑259/97, t. 29.

Službenički sud: 8. studenoga 2007., Andreasen/Komisija, F‑40/05, t. 234.; gore navedena presuda Nijs/Revizorski sud, t. 67.; 5. prosinca 2012., Z/Sud, F‑88/09 i F‑48/10, t. 252., koja je predmet žalbenog postupka pred Općim sudom, predmet T‑88/13 P

5.      Iako je točno da pravo na obranu zahtijeva da se osobi o kojoj je riječ dostavi preslika svakog dokumenta na koji se tijelo za imenovanje namjerava osloniti prilikom izricanja stegovne sankcije, propust dostave dokumenta može dovesti do poništenja predmetne odluke samo ako se prigovori protiv te osobe mogu dokazati jedino tim dokumentima.

S tim u vezi, kada je riječ o sankciji donesenoj na temelju elektronske pošte, ako je dužnosnik protiv kojeg se vodi stegovni postupak pošiljatelj pošte, a od njezina slanja je prošlo manje od pet godina, institucija može opravdano smatrati da je on pohranio presliku i da mu nije potrebno dati novu.

(t. 97., 127. i 131.)

Izvori:

Sud: 7. siječnja 2004., Aalborg Portland i dr./Komisija, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P i C‑219/00 P, t. 68., 71. i 73. do 75.

Prvostupanjski sud: 3. srpnja 2001., E/Komisija, T‑24/98 i T‑241/99, t. 92.

6.      Dužnosnik ne može ponašanje drugog dužnosnika koje smatra protupravnim odnosno štetnim za njegovo dostojanstvo koristiti kao izgovor da sa svoje strane povrijedi dužnosti lojalnosti i poštovanja dostojanstva svojeg položaja koje su propisane člankom 12. Pravilnika.

(t. 108.)

7.      Načelo da „kazneni postupak zadržava stegovni postupak“, koje je u biti sadržano u članku 25. Priloga IX. Pravilniku, odnosi se na položaj dužnosnika protiv kojeg se istodobno vodi kazneni postupak zbog činjenica na koje se odnosi stegovni postupak, a ne na položaj dužnosnika koji je pokrenuo kazneni postupak protiv jednog od svojih kolega.

(t. 113.)

8.      Kada je riječ o stegovnom postupku koji se odnosi na štetu koju je dužnosnik navodno nanio dostojanstvu drugog dužnosnika ili člana osoblja, ni u jednoj odredbi Pravilnika nije navedeno da uprava iz tog razloga može pokrenuti stegovni postupak samo ako je ta osoba pred njom podnijela osnovani zahtjev za pomoć.

(t. 121.)

9.      Iako iz članka 3. Priloga IX. Pravilnika proizlazi da tijelo za imenovanje pokreće stegovni postupak na temelju izvješća o istrazi, što podrazumijeva da je za potrebe utvrđenja postojanja navedenih činjenica i njihovih okolnosti provedena nepristrana istraga u kojoj je svaka strana mogla iznijeti svoje navode i odgovoriti na navode druge strane, upravu ništa ne sprječava da provede takvu istragu u obliku jednostavnog ispitivanja činjenica s kojima je upoznata, a da pritom ne provede dodatne mjere.

Isto tako, iako načelo dobrog sudovanja obvezuje navedeno tijelo da pažljivo i nepristrano ispita sve relevantne okolnosti predmeta koji se pred njim vodi, u nijednoj odredbi nije navedeno da se tijekom istrage nastoje otkriti i optužujući i oslobađajući dokazi. Naime, uprava nije dužna da se stavi na mjesto optuženog dužnosnika i da umjesto njega traži bilo koji dokaz koji ga može osloboditi ili ublažiti sankciju koja će mu eventualno biti izrečena.

(t. 123. i 124.)

Izvori:

Sud: gore navedena presuda Z/Sud, t. 266. i 268.