Language of document :

Жалба, подадена на 28 октомври 2011 г. - Farage/Парламент и Buzek

(Дело T-564/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Nigel Paul Farage (Брюксел, Белгия) (представител: P. Bennett, Solicitor)

Ответниици: Европейски парламент и Jerzy Buzek (Брюксел, Белгия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на председателя на Европейския парламент г-н Jerzy Buzek от 2 март 2010 г., с което на жалбоподателя се налага лишаване от право на надбавка за дневни разходи за десет дни, както и решението на Бюрото на Европейския парламент от 24 март 2010 г. и на председателя на Европейския парламент от 31 август 2011 г., с което искането на жалбоподателя за парламентарен имунитет се обявява за недопустимо; и

при условията на евентуалност, обявяване, че никое от посочените по-горе решения не е действително или е трябвало да се приема.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири правни основания.

Първо правно основание, с което се твърди нарушаване на член 8 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (ОВ С 84, 2010 г., стр. 99), тъй като речта на жалбоподателя от 24 февруари 2010 г. е била произнесена в качеството му на член на Европейския парламент. Поради това въпросната реч е изразила политически възгледи и е от първостепенно значение член на Европейския парламент да може да се изказва свободно.

Второ правно основание, с което се твърди нарушаване на свободата на изразяване на мнение, тъй като не е отчетен по подобаващ начин член 9, параграф 3 от Процедурния правилник на Европейския парламент (ОВ L 116, 2011 г., стр. 1).

Трето правно основание, с което се твърди нарушаване на правото на независим и безпристрастен съд, заложено в член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, тъй като всяко участие на председателя на Парламента в процеса по вземане на решения във връзка с конкретния проблем или на всеки друг, който е присъствал на пленарното заседание от 24 февруари 2010 г. и е изразил становище, лишава такова лице от право да участва в този процес.

Четвърто правно основание, с което се твърди неточност в тълкуването на член 152, параграф 1 и член 153 от Процедурния правилник на Европейския парламент, тъй като предвидените в последната разпоредба санкции трябва да се тълкуват в контекста на встъпителния текст на разпоредбата, отнасящ се преди всичко до сериозни нарушения на реда или смущаване на работата "... в нарушение на принципите, предвидени в член 9...".

____________