Language of document : ECLI:EU:T:2012:403

Определение на Общия съд (трети състав) от 5 септември 2012 г. — Farage/Парламент и Buzek

(Дело T-564/11)

„Институционално право — Решение на председателя на Парламента, с което на европейски депутат се налага наказание лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от десет дни — Решение на комисията по правни въпроси на Парламента, с което се обявява за недопустимо искането на депутата за защита на парламентарния му имунитет — Явна липса на компетентност на Общия съд — Явна недопустимост“

1.                     Жалба за отмяна — Компетентност на съда на Съюза — Жалба с ответник орган на институцията, компетентен да издаде обжалваното решение — Недопустимост — Жалба, по която за ответник следва да бъде посочена институцията, издала акта (член 263 ДФЕС) (вж. точка 18)

2.                     Жалба за отмяна — Срокове — Характер на абсолютна процесуална предпоставка — Служебно разглеждане от съда на Съюза — Просрочена жалба — Преклудиране (член 263, шеста алинея ДФЕС) (вж. точки 20—23)

3.                     Жалба за отмяна — Актове, подлежащи на обжалване — Понятие — Актове, които произвеждат задължително правно действие — Решение относно защитата на имунитета, взето от Парламента по искане на съответния депутат — Решение, което не произвежда задължително правно действие спрямо националните съдилища — Недопустимост на иска/жалбата (член 263 ДФЕС) (вж. точки 27 и 28)

Предмет

Жалба за отмяна, първо, на решението от 2 март 2010 г. на председателя на Парламента, с което на жалбоподателя се налага наказание лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от десет дни, второ, на решението от 24 март 2010 г. на Бюрото на Парламента, с което се потвърждава посоченото решение на председателя на Парламента, трето, на решението на комисията по правни въпроси на Парламента, с което се обявява за недопустимо искането на жалбоподателя за защита на неговия имунитет, и четвърто, на друго решение на Парламента, за което не са посочени повече данни

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г‑н Nigel Paul Farage понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейския парламент.