Language of document : ECLI:EU:T:2012:403

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 5.9.2012 – Farage vastaan parlamentti ja Buzek

(asia T-564/11)

Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin puhemiehen päätös, jolla parlamentin jäsen määrätään menettämään oikeutensa päivärahaan kymmenen päivän ajalta – Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan päätös, jolla jätetään tutkimatta parlamentin jäsenen pyyntö hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamisesta – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

1.                     Kumoamiskanne – Unionin tuomioistuinten toimivalta – Kanne, joka on nostettu toimielimeen kuuluvaa sellaista elintä vastaan, joka on toimivaltainen antamaan riidanalaisen päätöksen – Tutkimatta jättäminen – Kanne on nostettava päätöksen antanutta toimielintä vastaan (SEUT 263 artikla) (ks. 18 kohta)

2.                     Kumoamiskanne – Määräajat – Liittyminen oikeusjärjestyksen perusteisiin – Unionin tuomioistuin tutkii viran puolesta – Myöhässä nostettu kanne – Oikeuden vanhentuminen (SET 263 artiklan kuudes kohta) (ks. 20–23 kohta)

3.                     Kumoamiskanne – Kannekelpoiset toimet – Käsite – Toimet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia – Koskemattomuuden puolustamista koskeva päätös, jonka parlamentti on tehnyt asianomaisen parlamentin jäsenen pyynnöstä – Päätöksellä ei ole sitovia vaikutuksia kansallisiin tuomioistuimiin nähden – Kanteen tutkimatta jättäminen (SEUT 263 artikla) (ks. 27 ja 28 kohta)

Aihe

Vaatimus kumota ensinnäkin Euroopan parlamentin puhemiehen 2.3.2010 tekemä päätös, jolla kantajaan kohdistetaan seuraamus, joka perustuu päivärahaoikeuden menettämiseen kymmenen päivän ajalta, toiseksi parlamentin puheenjohtajiston 24.3.2010 tekemä päätös, jolla vahvistetaan parlamentin puhemiehen edellä mainittu päätös, kolmanneksi parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan päätös, jolla jätetään tutkimatta kantajan pyyntö hänen koskemattomuutensa puolustamisesta ja neljänneksi parlamentin päätös, jota ei ole yksilöity

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Nigel Paul Farage vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.