Language of document : ECLI:EU:C:2020:450

Sujungtos bylos C262/18 P ir C271/18 P

Europos Komisija
ir
Slovakijos Respublika

prieš

Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s.

 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

„Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Socialinio draudimo sistema – Sveikatos draudimo įstaigos – Sąvokos „įmonė“ ir „ekonominė veikla“ – Socialinis tikslas – Solidarumo principas – Valstybės kontrolė – Bendras vertinimas – Galimybė siekti pelno – Likutinė konkurencija dėl sveikatos draudimo paslaugų kokybės ir pasiūlos“

1.        Konkurencija – Sąjungos teisės normos – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Lemiamas kriterijus – Subjekto teisinis statusas ir finansavimo būdas – Nereikšmingumas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 27, 28 ir 39 punktus)

2.        Konkurencija – Sąjungos teisės normos – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Sąvoka – Valstybinės sveikatos draudimo įstaigos – Netaikymas – Sąlygos – Įstaigos, veikiančios socialinio draudimo sistemoje, kurioje įgyvendinamas solidarumo principas – Įstaigos, kurių veiklą kontroliuoja valstybė – Bendras vertinimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 29–35 ir 58–64 punktus)

3.        Konkurencija – Sąjungos teisės normos – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Sąvoka – Valstybinės sveikatos draudimo įstaigos – Netaikymas – Sąlygos – Įstaigos, veikiančios socialinio draudimo sistemoje, kurioje įgyvendinamas solidarumo principas – Vertinimo kriterijai – Įstaigų galimybė gauti pelną ir jį panaudoti laikantis teisės aktų reikalavimų – Poveikio sistemos socialiniam ir solidarumo pobūdžiui nebuvimas, kurį lemia pats veiklos pobūdis

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 40 punktą)

4.        Konkurencija – Sąjungos teisės normos – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Sąvoka – Valstybinės sveikatos draudimo įstaigos – Netaikymas – Sąlygos – Įstaigos, veikiančios socialinio draudimo sistemoje, kurioje įgyvendinamas solidarumo principas – Vertinimo kriterijai – Likutinė įstaigų konkurencija dėl sveikatos draudimo paslaugų kokybės ir pasiūlos – Poveikio sveikatos draudimo sistemos socialiniam pobūdžiui ir solidarumui nebuvimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 41–47 punktus)

5.        Konkurencija – Sąjungos teisės normos – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Sąvoka – Valstybinės sveikatos draudimo įstaigos – Netaikymas – Sąlygos – Įstaigos, veikiančios socialinio draudimo sistemoje, kurioje įgyvendinamas solidarumo principas – Vertinimo kriterijai – Įstaigų konkurencija dėl paslaugų įsigijimo – Nereikšmingumas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 48 punktą)

6.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Reikalavimas pakeisti motyvus – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo procedūros reglamento 169 straipsnio 1 dalis ir 178 straipsnio 1 dalis)

(žr. 54 punktą)

7.        Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Sprendimas, priimtas atsižvelgiant į adresatui žinomas aplinkybes – Leistinumas glaustai išdėstyti motyvus

(SESV 296 straipsnio antra pastraipa)

(žr. 67 ir 68 punktus)

Santrauka

Teisingumo Teismas patvirtina Europos Komisijos sprendimą, pagal kurį sveikatos draudimo įstaigoms, kurių veiklą kontroliuoja Slovakijos valstybė, netaikomos Sąjungos teisės normos dėl valstybės pagalbos. Sprendimas, kuriuo Bendrasis Teismas patenkino ieškinį dėl to sprendimo, panaikinamas.

2020 m. birželio 11 d. Sprendimu Komisija ir Slovakijos Respublika / Dôvera zdravotná poist'ovňa (C‑262/18 P ir C‑271/18 P) Teisingumo Teismo didžioji kolegija panaikino 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimą Dôvera zdravotná poist'ovňa / Komisija(1) ir, priimdama galutinį sprendimą byloje, atmetė ieškinį dėl panaikinimo, kurį Slovakijos sveikatos draudimo įstaiga Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. (toliau – Dôvera) pateikė dėl 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos, kurią Slovakijos Respublika tariamai suteikė dviem kitoms Slovakijos sveikatos draudimo įstaigoms (toliau – ginčijamas sprendimas)(2). Taip Teisingumo Teismas patvirtino jurisprudenciją dėl valstybės pagalbos taisyklių netaikymo sveikatos draudimo įstaigoms, kurių veiklą kontroliuoja valstybė pagal sveikatos draudimo sistemą, kurioje siekiama socialinio tikslo ir įgyvendinamas solidarumo principas.

1994 m. Slovakijos socialinio draudimo sistema perėjo nuo unitarinės sistemos, kurioje veikė viena valstybinė sveikatos draudimo įstaiga, prie mišraus modelio, kai kartu gali veikti valstybinės ir privačios įstaigos. Remiantis 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Slovakijos teisės aktais, šios įstaigos, neatsižvelgiant į tai, ar jos valstybinės, ar privačios, privalo turėti pagal privatinę teisę įsteigtos pelno siekiančios akcinės bendrovės statusą. Nuo 2005 iki 2014 m. Slovakijos rezidentai galėjo rinktis iš kelių sveikatos draudimo įstaigų, tarp kurių buvo Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (toliau – VšZP) ir Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. (toliau – SZP), kurios susijungė 2010 m. sausio 1 d. ir kurių vienintelė akcininkė yra Slovakijos valstybė, taip pat Dôvera et Union zdravotná poist’ovňa a.s., kurios akcininkai yra privataus sektoriaus subjektai.

Gavusi 2007 m. balandžio 2 d. Dôvera skundą dėl valstybės pagalbos, kurią Slovakijos Respublika suteikė SZP ir VšZP, Komisija 2013 m. liepos 2 d. pradėjo formalią tyrimo procedūrą. Ginčijamame sprendime Komisija konstatavo, kad SZP ir VšZP vykdoma veikla nėra ekonominė ir kad dėl šios priežasties šios įstaigos nėra įmonės, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, todėl priemonės, apie kurias kalbama skunde, negali būti valstybės pagalba. Bendrasis Teismas patenkino ieškinį, Dôvera pateiktą dėl šio sprendimo panaikinimo, motyvuodamas visų pirma tuo, kad įstaigoms VšZP ir SZP Komisija netinkamai taikė sąvoką „įmonė“, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, ir sąvoką „ekonominė veikla“.

Gavęs du apeliacinius skundus, kuriuos Komisija ir Slovakijos Respublika pateikė dėl šio Bendrojo Teismo sprendimo, Teisingumo Teismas priminė, kad SESV 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas valstybės pagalbos draudimas susijęs tik su įmonių veikla, nes sąvoka „įmonė“ apima bet kokį ūkinę veiklą vykdantį subjektą, neatsižvelgiant į jo teisinį statusą ar finansavimo būdą. Teigdamas, kad veikla, kurią VšZP ir SZP vykdė Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemoje, kurios savybės atitinka socialinio draudimo sistemos, kurioje siekiama socialinio tikslo ir įgyvendinamas solidarumo principas kontroliuojant valstybei, savybes, yra ekonominė, Bendrasis Teismas padarė kelias teisės klaidas.

Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad siekiant įvertinti, ar socialinės apsaugos sistemoje vykdoma veikla nėra ekonominio pobūdžio, svarbu patikrinti visų pirma tai, ar ir galima laikyti, kad atitinkama sistema yra įgyvendinamas solidarumo principas ir ar tokią sistemą administruojančių draudimo įstaigų veiklą kontroliuoja valstybė, ir kiek.

Remdamasis šiais argumentais Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, priešingai, nei konstatavo Bendrasis Teismas, tam tikra konkurencija dėl kokybės ir pasiūlos apimties Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemoje, kaip antai draudimo įstaigų galimybė pasiūlyti apdraustiesiems nemokamas papildomas paslaugas ir apdraustųjų laisvė pasirinkti sveikatos draudimo įstaigą ir ją pakeisti vieną kartą per metus, negali paneigti veiklos, draudimo įstaigų vykdomos pagal sistemą, kuria įgyvendinamas solidarumo principas kontroliuojant valstybei, socialinio pobūdžio ir solidarumo. Kalbėdamas apie tam tikrą šių įstaigų konkurenciją joms įsigyjant paslaugas Teisingumo Teismas pridūrė, kad vertinant subjekto veiklos pobūdį nereikia prekių ar paslaugų pirkimo veiklos atsieti nuo vėlesnio jų naudojimo, nes atitinkamo subjekto veiklos pobūdį lemia tai, ar vėlesnis panaudojimas yra ekonominis, ar ne.

Kadangi Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą, kad minėti konkurencijos elementai gali paneigti VšZP ir SZP vykdomos veiklos socialinį pobūdį ir solidarumą, Teisingumo Teismas patenkino Komisijos ir Slovakijos Respublikos apeliacinius skundus ir panaikino skundžiamą sprendimą. Be to, manydamas, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje galima priimti sprendimą ir kad reikia galutinai ją išspręsti, Teisingumo Teismas pats išnagrinėjo ieškinį dėl panaikinimo, kurį Dôvera pateikė dėl ginčijamo sprendimo.

Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Slovakijos sveikatos draudimo sistemoje privalo dalyvauti visi Slovakijos rezidentai, kad įmokų dydis teisės aktuose nustatytas proporcingai apdraustųjų pajamoms, o ne rizikai, kurią jie kelia dėl savo amžiaus ar sveikatos būklės, ir kad visi apdraustieji turi teisę į tokias pačias teisės aktuose nustatytas paslaugas, todėl nėra jokio tiesioginio ryšio tarp apdraustojo sumokėtų įmokų dydžio ir jam teikiamų paslaugų apimties. Be to, draudimo įstaigos turi užtikrinti kiekvieno Slovakijos rezidento, kuris to prašo, sveikatos rizikos draudimą, neatsižvelgiant į pavojų, kurį kelia jo amžius ar sveikatos būklė, ir šioje sistemoje taip pat numatytas išlaidų ir rizikos pasidalijimo mechanizmas. Taigi, Teisingumo Teismo manymu, ši draudimo sistema pasižymi visomis solidarumo principo savybėmis.

Konstatavęs, kad Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemą taip pat kontroliuoja valstybė, Teisingumo Teismas dar pažymėjo, kad šioje sistemoje esantys konkurencijos elementai yra antraeiliai, palyginti su socialiniais, solidarumo ir reglamentavimo aspektais, ir kad draudimo įstaigų galimybė siekti pelno, jį panaudoti ir paskirstyti yra griežtai reglamentuota teisės aktuose nustatytomis pareigomis, kuriomis siekiama apsaugoti privalomojo sveikatos draudimo gyvybingumą ir tęstinumą.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad ginčijamame sprendime Komisija padarė pagrįstą išvadą, jog Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemoje siekiama socialinio tikslo ir įgyvendinamas solidarumo principas kontroliuojant valstybei. Todėl Komisija taip pat teisėtai nusprendė, kad SZP ir VšZP veikla šioje sistemoje nebuvo ekonominė ir kad šių įstaigų negalima pripažinti įmonėmis, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.


1      2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas Dôvera zdravotná poist'ovňa / Komisija (T‑216/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:64).


2      2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/248 dėl priemonių SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), kurias Slovakijos Respublika įgyvendino dėl Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (OL L 41, 2015, p. 25).