Language of document : ECLI:EU:C:2020:450

Apvienotās lietas C262/18 P un C271/18 P

Eiropas Komisija
un
Slovākijas Republika

pret

Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s.

 Tiesas (virspalāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums

Apelācija – Valsts atbalsts – LESD 107. panta 1. punkts Sociālā nodrošinājuma sistēma – Veselības apdrošināšanas iestādes – Jēdzieni “uzņēmums” un “saimnieciskā darbība” – Sociāls mērķis – Solidaritātes princips – Valsts kontrole – Visaptverošs vērtējums – Iespēja censties gūt peļņu – Atlikusī konkurence attiecībā uz veselības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu

1.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Izšķirošais kritērijs – Struktūras juridiskais statuss un finansēšanas veids – Neatbilstība

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 27., 28. un 39. punktu)

2.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Jēdziens – Valsts veselības apdrošināšanas iestādes – Izslēgšana – Nosacījumi – Iestādes, kas darbojas sociālā nodrošinājuma sistēmā, ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips – Iestādes, kas darbojas valsts uzraudzībā – Visaptverošs vērtējums

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 29.–35. un 58.–64. punktu)

3.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Jēdziens – Valsts veselības apdrošināšanas iestādes – Izslēgšana – Nosacījumi – Iestādes, kas darbojas sociālā nodrošinājuma sistēmā, ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips – Novērtēšanas kritēriji – Iestāžu iespēja gūt peļņu un to izmantot, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības – Ietekmes uz sociālo un solidāro raksturu, kas izriet no attiecīgo darbību pašas būtības, neesamība

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 40. punktu)

4.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Jēdziens – Valsts veselības apdrošināšanas iestādes – Izslēgšana – Nosacījumi – Iestādes, kas darbojas sociālā nodrošinājuma sistēmā, ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips – Novērtēšanas kritēriji – Atlikusī konkurence starp iestādēm attiecībā uz veselības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu – Ietekmes uz veselības apdrošināšanas sistēmas sociālo un solidāro raksturu neesamība

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 41.–47. punktu)

5.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Jēdziens – Valsts veselības apdrošināšanas iestādes – Izslēgšana – Nosacījumi – Iestādes, kas darbojas sociālā nodrošinājuma sistēmā, ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips – Novērtēšanas kritēriji – Konkurence starp iestādēm to pakalpojumu līmenī – Neatbilstība

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 48. punktu)

6.        Apelācija – Pamati – Prasījumi ar mērķi panākt motīvu daļas aizstāšanu – Nepieņemamība

(Tiesas Reglamenta 169. panta 1. punkts un 178. panta 1. punkts)

(skat. 54. punktu)

7.        Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Piemērojamība – Lēmums, kas iekļaujas adresātam zināmā kontekstā – Īsa pamatojuma pieļaujamība

(LESD 296. panta otrā daļa)

(skat. 67. un 68. punktu)

Rezumējums

Tiesa apstiprina Eiropas Komisijas lēmumu, atbilstoši kuram uz veselības apdrošināšanas iestādēm, kas darbojas, atrodoties Slovākijas valsts kontrolē, neattiecas Savienības tiesības valsts atbalsta jomā. Spriedums, ar kuru Vispārējā tiesa apmierināja par šo lēmumu celto prasību, ir atcelts.

Ar 2020. gada 11. jūnija spriedumu Komisija un Slovākijas Republika/Dôvera zdravotná poist'ovňa (C‑262/18 P un C‑271/18 P) Tiesas virspalāta atcēla Vispārējās tiesas 2018. gada 5. februāra spriedumu Dôvera zdravotná poist'ovňa/Komisija (1) un, taisot galīgo spriedumu lietā, noraidīja Slovākijas veselības apdrošināšanas iestādes Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. (turpmāk tekstā – “Dôvera”) prasību atcelt Komisijas 2014. gada 15. oktobra lēmumu par valsts atbalstu, ko Slovākijas Republika esot piešķīrusi divām citām Slovākijas veselības apdrošināšanas iestādēm (turpmāk tekstā – “strīdīgais lēmums”) (2). Šādi rīkojoties, Tiesa apstiprināja savu judikatūru par noteikumu valsts atbalsta jomā nepiemērojamību veselības apdrošināšanas iestādēm, kas, atrodoties valsts kontrolē, darbojas sociālā nodrošinājuma sistēmā, kurai ir sociāls mērķis un ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips.

1994. gadā Slovākijas veselības apdrošināšanas sistēma pārgāja no sistēmas, kurā darbojās viena valsts apdrošināšanas sabiedrība, uz plurālistisku modeli, kurā varēja darboties gan valsts, gan privātas struktūras. Saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem, kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī, šīm organizācijām neatkarīgi no tā, vai tās ir publiskas vai privātas, ir jābūt privāto tiesību akciju sabiedrības ar peļņas gūšanas mērķi juridiskajai formai. Laikposmā no 2005. gada līdz 2014. gadam Slovākijas iedzīvotāji varēja izvēlēties kādu no vairākām veselības apdrošināšanas iestādēm, kuru vidū bija Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (turpmāk tekstā – “VšZP”) un Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. (turpmāk tekstā – “SZP”), kuras tika apvienotas 2010. gada 1. janvārī un kuru vienīgais akcionārs ir Slovākijas valsts, kā arī Dôvera un Union zdravotná poist’ovňa a.s., kuras akcionāri ir privātā sektora struktūras.

Pēc sūdzības, kuru 2007. gada 2. aprīlī iesniedza Dôvera par valsts atbalstu, ko Slovākijas Republika esot piešķīrusi SZP un VšZP, Komisija uzsāka formālo izmeklēšanas procedūru. Strīdīgajā lēmumā Komisija tomēr uzskatīja, ka SZP un VšZP veiktajai darbībai nebija saimnieciska rakstura un ka tādēļ šīs iestādes nebija uzņēmumi LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, līdz ar to sūdzībā minētie pasākumi nevarēja būt valsts atbalsts. Par šo lēmumu Dôvera celto atcelšanas prasību Vispārējā tiesa apmierināja, it īpaši pamatojoties uz to, ka Komisija nebija pareizi piemērojusi jēdzienus “uzņēmums” LESD 107. panta 1. punkta izpratnē un “saimnieciskā darbība” attiecībā uz VšZP un SZP.

Izskatot par šo Vispārējās tiesas spriedumu iesniegtās divas – Komisijas un Slovākijas Republikas – apelācijas sūdzības, Tiesa atgādināja, ka LESD 107. panta 1. punktā noteiktais valsts atbalsta aizliegums attiecas tikai uz uzņēmumu darbību un jēdziens “uzņēmums” ietver ikvienu struktūru, kas veic saimniecisku darbību, neatkarīgi no šīs struktūras juridiskā statusa un finansēšanas veida. Vispārējā tiesa ir pieļāvusi vairākas tiesību kļūdas, apstiprinot, ka VšZP un SZP darbībai Slovākijas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā, kuras iezīmes atbilst tādas sociālā nodrošinājuma sistēmas iezīmēm, kurai ir sociāls mērķis un ar kuru, atrodoties valsts kontrolē, tiek īstenots solidaritātes princips, ir saimniecisks raksturs.

Šajā ziņā Tiesa precizēja, ka, lai novērtētu, vai sociālā nodrošinājuma sistēmā veiktajai darbībai nav saimnieciska rakstura, it īpaši ir jāpārbauda, vai un kādā mērā attiecīgā sistēma var tikt uzskatīta par tādu, ar kuru tiek īstenots solidaritātes princips, un vai šādu sistēmu pārvaldošo apdrošināšanas iestāžu darbība ir pakļauta valsts kontrolei.

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, Tiesa norādīja, ka, pretēji tam, ko ir uzskatījusi Vispārējā tiesa, Slovākijas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā pastāv zināma konkurence attiecībā uz piedāvājuma kvalitāti un apjomu, piemēram, iespēja apdrošināšanas iestādēm sniegt apdrošinātajām personām papildu pakalpojumus bez maksas un apdrošināto personu brīvība izvēlēties savu veselības apdrošināšanas iestādi un mainīt to reizi gadā, nevar apšaubīt apdrošināšanas iestāžu sistēmā, ar ko, atrodoties valsts kontrolē, tiek īstenots solidaritātes princips, veiktās darbības sociālo un solidāro raksturu. Runājot par zināmas konkurences pastāvēšanu starp šīm iestādēm to pakalpojumu līmenī, Tiesa piebilda, ka, lai novērtētu struktūras darbības raksturu, preču vai pakalpojumu pirkšanas darbība nav jānošķir no to turpmākas izmantošanas darbības, jo šīs turpmākās izmantošanas saimnieciskais vai nesaimnieciskais raksturs nosaka attiecīgās struktūras darbības raksturu.

Tā kā Vispārējā tiesa kļūdaini uzskatīja, ka iepriekš minētie konkurences elementi varēja atspēkot VšZP un SZP veiktās darbības sociālo un solidāro raksturu, Tiesa apmierināja Komisijas un Slovākijas Republikas apelācijas sūdzības un atcēla pārsūdzēto spriedumu. Turklāt, uzskatīdama, ka lieta bija izskatāmā stāvoklī un ka par to ir taisāms galīgais spriedums, Tiesa turpinājumā pati izskatīja Dôvera celto prasību atcelt strīdīgo lēmumu.

Šajā ziņā Tiesa norādīja, ka dalība Slovākijas veselības apdrošināšanas sistēmā ir obligāta visiem Slovākijas iedzīvotājiem, tiesību aktos iemaksu summa ir noteikta proporcionāli apdrošināto personu ienākumiem, nevis riskam, ko tās rada sava vecuma vai veselības stāvokļa dēļ, un ka visām šīm apdrošinātajām personām ir tiesības uz vienādu tiesību aktos noteikto pabalstu līmeni, un tādējādi nav tiešas saiknes starp apdrošinātās personas veikto iemaksu apmēru un tai sniegto pakalpojumu apmēru. Turklāt apdrošināšanas iestādēm ir jānodrošina slimības riska apdrošināšana visiem Slovākijas iedzīvotājiem, kas to pieprasa, neatkarīgi no riska, ko rada to vecums vai veselības stāvoklis, un minētajā sistēmā ir paredzēts arī izmaksu un risku izlīdzināšanas mehānisms. Tādējādi šai apdrošināšanas sistēmai, Tiesas skatījumā, piemīt visas solidaritātes principa pazīmes.

Konstatējot, ka Slovākijas obligātās apdrošināšanas sistēma ir arī pakļauta valsts kontrolei, Tiesa turklāt norādīja, ka konkurences elementu esamībai šajā sistēmā salīdzinājumā ar tās sociālajām, solidārajām un regulatīvajām iezīmēm ir otršķirīgs aspekts un ka apdrošināšanas iestāžu iespēja gūt, izmantot un sadalīt peļņu ir stingri ierobežota ar tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, kuru mērķis ir saglabāt obligātās veselības apdrošināšanas dzīvotspēju un nepārtrauktību.

Ņemot vērā visus šos apsvērumus, Tiesa uzskatīja, ka Komisija strīdīgajā lēmumā pamatoti secināja, ka Slovākijas obligātās veselības apdrošināšanas sistēmai ir sociāls mērķis un ar to, atrodoties valsts kontrolē, tiek īstenots solidaritātes princips. Līdz ar to Komisija arī pamatoti uzskatīja, ka VšZP un SZP darbībai šajā sistēmā nebija saimnieciska rakstura un tādēļ šīs iestādes nevarēja tikt kvalificētas kā uzņēmumi LESD 107. panta 1. punkta izpratnē.


1      Vispārējās tiesas 2018. gada 5. februāra spriedums Dôvera zdravotná poist'ovňa/Komisija (T‑216/15, nav publicēts, EU:T:2018:64).


2      Komisijas Lēmums (ES) 2015/248 (2014. gada 15. oktobris) par Slovākijas Republikas īstenotajiem pasākumiem SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) attiecībā uz Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) un Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) (OV 2015, L 41, 25. lpp.).