Language of document :

Överklagande ingett den 2 april 2021 av Europeiska investeringsbanken av den dom som tribunalen (andra avdelningen i ökad sammansättning) meddelade den 27 januari 2021 i mål T-9/19, ClientEarth mot EIB

(Mål C-212/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska investeringsbanken (EIB) (ombud: T. Gilliams, G. Faedo och K. Carr)

Övriga part i målet: ClientEarth, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

-     förklara att överklagandet kan tas upp till prövning och att det är välgrundat,

-     upphäva den överklagade domen i dess helhet,

-     om domstolen anser att det är möjligt med hänsyn till omständigheterna i målet, avvisa talan i första instans;

-     förplikta ClientEarth att ersätta båda parters rättegångskostnader, både i överklagandeförfarandet och i förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat tre grunder för överklagandet.

För det första har den överklagade domen felaktigt avfärdat EIB:s invändningar avseende dess oberoende inom ramen för sina finansiella transaktioner. Tribunalen har inte beaktat de primärrättsliga bestämmelser i EU-rättten som ligger till grund för EIB:s försvar, har gjort en felaktig tillämpning av motiveringsskyldigheten och har förvanskat EIB:s svar på ClientEarths begäran om intern omprövning med stöd av artikel 10 i Århusförordningen.1 Som en följd härav har tribunalen gjort en felaktig tolkning av definitionen av begreppet ”förvaltningsåtgärd” i enlighet med artikel 2.1 g i Århusförordningen.

För det andra har det i den överklagade domen felaktigt slagits fast att det beslut som EIB:s styrelse antog den 12 april 2018, genom vilket ett förslag till finansiering av ett projekt för uppförande av ett biomassakraftverk i Curtis (Spanien) godkändes, utgör en förvaltningsåtgärd med ”rättsligt bindande effekt utanför institutionen eller organet ifråga” i den mening som avses i artikel 2.1 g i Århusförordningen. Tribunalen har åsidosatt principen om att EU:s primärrätt har företräde framför EU:s sekundärrätt och internationella avtal, åsidosatt artiklarna 271 c och 263.4 FEUF och tillämpat artikel 263 FEUF felaktigt.

För det tredje har det i den överklagade domen felaktigt slagits fast att EIB:s styrelses beslut av den 12 april 2018 utgjorde en förvaltningsåtgärd som antagits ”enligt miljörätten” i den mening som avses i artikel 2.1 g i Århusförordningen. Tribunalen tolkade felaktigt definitionen i artikel 2.1 f i Århusförordningen, underlät att identifiera den korrekta rättsliga grunden för det ifrågavarande beslutet och tolkade Århusförordningen på ett inkonsekvent sätt mot bakgrund av Århuskonventionen.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 2006, s. 13).