Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. března 2021 ABLV Bank AS, v likvidaci, proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 20. ledna 2021 ve věci T-758/18, ABLV Bank v. SRB

(věc C-202/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): ABLV Bank AS, v likvidaci (zástupce: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), Evropská komise

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

určil, že rozhodnutí SRB ve vztahu k ABLV Bank AS ze dne 17. října 2018 je neplatné;

rozhodl, že SRB nahradí náklady řízení vynaložené navrhovatelkou a náklady řízení o tomto kasačním opravném prostředku;

v rozsahu, v němž Soudní dvůr nebude moci rozhodnout ve věci samé, vrátil věc Tribunálu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka třináct důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že Tribunál nesprávně vyložil čl. 70 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí1 .

Druhý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že napadený rozsudek je založen na nesprávném výkladu a uplatnění článku 12 nařízení v přenesené pravomoci 2015/632 .

Třetí důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit v souvislosti s relevantností článku 7 nařízení v přenesené pravomoci 2017/23613 pro výklad čl. 12 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci 2015/63.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit v souvislosti s řádným výkladem a uplatněním zásady bezdůvodného obohacení.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že se Tribunál nevypořádal s žalobním důvodem navrhovatelky týkajícím se protiprávnosti ustanovení použitelného v projednávané věci.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného právního posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit svým závěrem o tom, že vrácení příspěvků předem podle rozhodnutí SRB SRB/ES/SRF/2018/03, které jsou podle týchž ustanovení z právního hlediska dlužné, Jednotným výborem pro řešení krizí je – coby pouhá praxe – irelevantní.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit v souvislosti s výkladem a relevantností článku 17 nařízení v přenesené pravomoci 2015/63.

Osmý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit v souvislosti s právní relevantností existence neodvolatelných platebních příslibů.

Devátý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného právního posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit tím, že se nevypořádal s žalobními důvody navrhovatelky v souvislosti s žádostí o vrácení zbývající části jejích příspěvků zaplacených na rok 2015.

Desátý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného posouzení, jehož se měl Tribunál dopustit v souvislosti se zásadami právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

Jedenáctý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že Tribunál nesprávně uplatnil zásadu proporcionality.

Dvanáctý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že napadený rozsudek je založený na nesprávném uplatnění zásady nemo auditur.

Třináctý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že napadený rozsudek je založen na nesprávném uplatnění povinnosti uvést odůvodnění (článek 296 SFEU).

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014 L 225, s. 1).

2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. 2015, L 11, s. 44).

3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (Úř. věst. 2017, L 337, s. 6).