Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 31. martā iesniedza Okrazhen sad – Burgas (Bulgārija) – kriminālprocess pret “DELTA STROY 2003” EOOD

(Lieta C-203/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Okrazhen sad – Burgas

Pamatlietas dalībnieks

“DELTA STROY 2003” EOOD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma 2005/212/TI 4. un 5. pants, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie pieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru šīs valsts tiesa tādā tiesvedībā kā pamatlieta var juridiskai personai piespriest sodu par konkrētu noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšana vēl nav konstatēta, jo šis noziedzīgais nodarījums ir paralēli notiekoša, bet vēl nepabeigta kriminālprocesa priekšmets?

Vai Pamatlēmuma 2005/212/TI 4. un 5. pants, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie pieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru šīs valsts tiesa tādā tiesvedībā kā pamatlieta var juridiskai personai piespriest sodu, soda apmēru nosakot tās līdzekļu apmērā, kas būtu iegūta tāda konkrēta noziedzīga nodarījuma rezultātā, kura izdarīšana vēl nav konstatēta, jo šis noziedzīgais nodarījums ir paralēli notiekoša, bet vēl nepabeigta kriminālprocesa priekšmets?

____________