Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 29 marca 2021 r. – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy

(Sprawa C-197/21)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Korkein oikeus

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Soda-Club (CO2) SA und SodaStream International BV

Strona pozwana: MySoda Oy

Pytania prejudycjalne

Czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb wypracowane w orzecznictwie Trybunału1 w zakresie przepakowywania i ponownego etykietowania w sprawach dotyczących importu równoległego, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności, znajdują zastosowanie również w przypadku przepakowywania lub ponownego etykietowania towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, w celu dalszej odprzedaży w tym samym państwie członkowskim?

W przypadku gdy właściciel znaku towarowego w chwili wprowadzenia do obrotu butli zawierającej dwutlenek węgla opatrzył ją swoim znakiem towarowym, który jest zarówno umieszczony na etykiecie butli, jak i wygrawerowany na jej szyjce, czy wspomniane wyżej kryteria Bristol-Myers Squibb, a w szczególności tzw. przesłanka konieczności znajdują zastosowanie również wtedy, gdy osoba trzecia napełnia butlę dwutlenkiem węgla w celu dalszej odprzedaży, usuwa z niej oryginalną etykietę i zastępuje ją etykietą z własnym znakiem towarowym, przy czym znak towarowy wprowadzającego butlę do obrotu jest nadal widoczny w grawerunku na szyjce butli?

Czy w opisanej powyżej sytuacji można uznać, że usunięcie i zastąpienie etykiety zawierającej znak towarowy zagraża zasadniczo funkcji znaku towarowego jaką jest wskazywanie pochodzenia butli, czy też – w odniesieniu do możliwości zastosowania warunków odnoszących się do przepakowywania i ponownego etykietowania – ma znaczenie okoliczność, iż

–        należy założyć, że grupa docelowa dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się wyłącznie do pochodzenia dwutlenku węgla (a zatem do podmiotu napełniającego butlę); lub

–        należy założyć, że grupa docelowa dojdzie do wniosku, że etykieta odnosi się również, przynajmniej częściowo, do pochodzenia butli?

W przypadku gdy usunięcie i zastąpienie etykiety butli CO2 jest oceniane pod kątem przesłanki konieczności, czy przypadkowe uszkodzenie lub zerwanie etykiet umieszczonych na butlach wprowadzonych do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub ich usunięcie i zastąpienie przez poprzedniego napełniającego może stanowić okoliczność, na podstawie której regularne zastępowanie etykiet własnymi etykietami napełniającego należy uznać za konieczne do wprowadzenia ponownie napełnionych butli do obrotu?

____________

1 Wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 1996 r. (sprawy połączone C-427/93, C-429/93 i C-436/93, Bristol-Myers Squibb i in., EU:C:1996:282).