Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2013 г. — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Комисия

(Дело T-623/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Мадрид, Испания) (представители: A. Creus Carreras и A. Valiente Martín, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията от 18 септември 2013 г.,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по настоящото производство, и

наред с това от Общия съд се иска в рамките на процесуално-организационните действия Комисията да представи на Общия съд документите, до които е отказала достъп, за да може той да извърши съответния анализ и да провери верността на твърденията в настоящата жалба.Правни основания и основни доводиВ настоящото производство жалбоподателят иска отмяната на изричния отказ по заявлението за достъп до определени документи. Мълчаливият отказ по същото заявление е предмет на разглеждане по дело T-419/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Комисия.Правните основания и основните доводи са подобни на вече изложените по горепосоченото дело.