Language of document :

Üldkohtu 12. mai 2015. aasta otsus – Unión de Almacenistas de Hierros de España versus komisjon

(kohtuasi T-623/13)1

(Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Konkurentsi valdkonda käsitleva kahe riigisisese menetlusega seotud dokumendid – Komisjonile liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt liidu õiguses ette nähtud koostöö raames saadetud dokumendid – Dokumendi väljastamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärke kaitsev erand – Kolmandate isikute ärihuve kaitsev erand – Asjaomasel institutsioonil puudub kohustus hinnata dokumentidele juurdepääsu taotluses nimetatud dokumentide sisu konkreetselt ja individuaalselt, kui asjaomane uurimine on täielikult lõpetatud – Puudub vajadus menetlust korraldavaks meetmeks, millega nõuda vaidlusaluste dokumentide esitamist – Taotleja erilise olukorra arvestamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Creus Carreras ja A. Valiente Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja F. Clotuche-Duvieusart)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze, K. Petersen ja A. Lippstreu)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 18. septembri 2013. aasta otsus, millega keelduti andmast hagejale võimalust tutvuda komisjoni ja Comisión Nacional de la Competencia (CNC, Hispaania konkurentsiasutus) kirjavahetuse teatud dokumentidega, mis on seotud nimetatud asutuse algatatud kahe riigisisese menetlusega.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Unión de Almacenistas de Hierros de España kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Saksamaa Liitvabariigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 24, 25.1.2014.