Language of document :

Vispārējās tiesas 2015. gada 12. maija spriedums – Unión de Almacenistas de Hierros de España/Komisija

(lieta T-623/13) 1

Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Dokumenti, kas attiecas uz diviem valsts procesiem konkurences jomā – Dokumenti, kurus valsts konkurences iestāde nodevusi Komisijai Savienības tiesību normās paredzētās sadarbības ietvaros – Piekļuves atteikums – Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību – Izņēmums saistībā ar trešās personas komerciālo interešu aizsardzību – Attiecīgās iestādes pienākuma veikt pieteikumā par piekļuvi norādīto dokumentu satura konkrētu un individuālu pārbaudi neesamība, ja attiecīgā izmeklēšana ir pilnībā pabeigta – Procesa organizatorisko pasākumu, ar kuriem pieprasīta strīdīgo dokumentu iesniegšana, nepieciešamības neesamība – Pieteikuma iesniedzēja īpašās situācijas neņemšana vērā

Tiesvedības valoda spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madride, Spānija) (pārstāvji A. Creus Carreras un A. Valiente Martin, avocat)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Baquero Cruz un F. Clotuche-Duvieusart)Personas, kas piedalās lietā atbildētājas atbalstam: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – T. Henze, K. Petersen un A. Lippstreu)PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas 2013. gada 18. septembra lēmumu, ar kuru prasītājai atteikta piekļuve atsevišķiem dokumentiem, kas attiecas uz saraksti starp Komisiju un Comisión Nacional de la Competencia (CNC, Spānijas Konkurences komisija) saistībā ar diviem pēdējās minētās iestādes u

zsāktiem valsts procesiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Unión de Almacenistas de

Hierros de España sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;Vācijas Federatī Republika sedz savus tiesāša

nās izdevum

us pati.