Language of document :

Arrest van het Gerecht van 12 mei 2015 – Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissie

(Zaak T-623/13)1

[„Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Documenten betreffende twee nationale mededingingsprocedures – Documenten die een nationale mededingingsautoriteit aan de Commissie heeft overgelegd in het kader van de door het Unierecht vereiste samenwerking – Weigering van toegang – Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits – Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen van een derde – Geen verplichting voor de betrokken instelling om de inhoud van de in het verzoek om toegang bedoelde documenten concreet en individueel te onderzoeken wanneer het betrokken onderzoek definitief is afgesloten – Geen noodzaak van een maatregel tot organisatie van de procesgang strekkende tot overlegging van de litigieuze documenten – Geen inaanmerkingneming van de bijzondere situatie van de verzoeker”]

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: A. Creus Carreras en A. Valiente Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Baquero Cruz en F. Clotuche-Duvieusart, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: T. Henze, K. Petersen en A. Lippstreu, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 18 september 2013 waarbij is geweigerd verzoekster toegang te verlenen tot bepaalde documenten betreffende de briefwisseling tussen de Commissie en de Comisión Nacional de la Competencia (Spaanse nationale commissie voor de mededinging) over twee door laatstgenoemde opgestarte nationale procedures

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Unión de Almacenistas de Hierros de España zal haar eigen kosten dragen alsook die van de Europese Commissie.

De Bondsrepubliek Duitsland zal haar eigen kosten dragen.

____________

____________

1     PB C 24 van 25.1.2014.