Language of document : ECLI:EU:T:2015:268

Kohtuasi T‑623/13

Unión de Almacenistas de Hierros de España

versus

Euroopa Komisjon

Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Konkurentsi valdkonda käsitleva kahe riigisisese menetlusega seotud dokumendid – Komisjonile liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt liidu õiguses ette nähtud koostöö raames saadetud dokumendid – Dokumendi väljastamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärke kaitsev erand – Kolmandate isikute ärihuve kaitsev erand – Asjaomasel institutsioonil puudub kohustus hinnata dokumentidele juurdepääsu taotluses nimetatud dokumentide sisu konkreetselt ja individuaalselt, kui asjaomane uurimine on täielikult lõpetatud – Puudub vajadus menetlust korraldavaks meetmeks, millega nõuda vaidlusaluste dokumentide esitamist – Taotleja erilise olukorra arvestamata jätmine

Kokkuvõte – Üldkohtu otsus (teine koda), 12. mai 2015

1.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse – Ulatus – Kohaldamine selliste dokumentide suhtes, mille on komisjonile ELTL artikli 101 kohaldamise uurimise raames saatnud liikmesriigi konkurentsiasutus

(ELTL artikkel 101; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõiked 1–3; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 11 lõige 4)

2.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Ühe konkreetse isiku ärihuvide kaitsmine – Ulatus – Kohaldamine selliste dokumentide suhtes, mis on seotud ELTL artikli 101 alusel tegutseva liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt algatatud menetlusega

(ELTL artikkel 101; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõike 2 esimene taane)

3.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse – Ärihuvide kaitse – Dokumendi väljastamisest keeldumine – Põhjendamiskohustus – Ulatus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõige 2)

4.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse – Ärihuvide kaitse – Ulatus – Kohaldamine selliste dokumentide suhtes, mille on komisjonile ELTL artikli 101 kohaldamise uurimise raames saatnud liikmesriigi konkurentsiasutus – Üldine eeldus, et nende dokumentide avalikustamine põhimõtteliselt kahjustab uurimisega seotud huve

(ELTL artikkel 101; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõike 2 esimene ja kolmas taane; nõukogu määrus nr 1/2003, põhjendus 32 ja artikli 11 lõige 4)

5.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Dokumendi väljastamisest keeldumine – Institutsiooni kohustus hinnata dokumente konkreetselt ja individuaalselt – Võimalus tugineda teatud liiki dokumentide kohta kehtivatele üldistele eeldustele – Piirid

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõige 2)

6.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Kohustuslikud erandid – Taotleja erilise huvi arvesse võtmine – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, põhjendused 4 ja 11, artikli 2 lõige 1, artikli 4 lõige 2, artikli 6 lõige 1 ja artikli 12 lõige 1)

7.      Euroopa Liidu institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Dokumendi väljastamisest keeldumine – Liidu kohtu pädevus nõuda dokumentide esitamist, et kontrollida dokumendi väljastamisest keeldumise põhjendatust – Ulatus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõige 2)

1.      Asjaolu, et ELTL artikli 101 kohaldamise uurimine algatatakse liikmesriigi avalik-õigusliku asutuse ja mitte liidu institutsiooni poolt, ei muuda seda, et selle ametiasutuse poolt komisjonile määruse nr 1/2003 artikli 11 lõike 4 alusel saadetud dokumendid kuuluvad määruse nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele artikli 4 lõike 2 kolmanda taande kohaldamisalasse. Nimelt ei nähtu selle sätte sõnastusest, et nimetatud kontrollimiste, uurimise ja audiitorkontrolli puhul oleks tegemist üksnes liidu institutsioonide vastava tegevusega, vastupidi sellele, mida on silmas peetud sama määruse artikli 4 lõikes 3, mille eesmärk on kaitsta institutsiooni otsustamisprotsessi. Liikmesriikide seaduslike huvide kaitset on võimalik tagada selle määruse artikli 4 lõigetes 1–3 ette nähtud erandite alusel; neid erandeid tuleb seega mõista nii, et nende eesmärk ei ole kaitsta mitte ainult liidu institutsioonide tegevust, vaid ka liikmesriigile iseloomulikke huve, näiteks liikmesriigi talituse kontrollimist, uurimist või audiitorkontrolli.

(vt punkt 44)

2.      Mis puudutab liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt ELTL artikli 101 järgi algatatud menetlust, siis kui nimetatud konkurentsiasutus avastab, et üks või mitu ettevõtjat on end sidunud keelatud kokkulepetega, mis võivad konkurentsi oluliselt kahjustada, kogub konkurentsiasutus tundlikku äriteavet, mis puudutab kaasatud ettevõtjate äristrateegiat, müügisummasid, turuosa või ärisuhteid, nii et sellise menetluse dokumentidega tutvumine võib kahjustada ettevõtjate ärihuvide kaitset määruse nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele artikli 4 lõike 2 tähenduses.

(vt punktid 45 ja 46)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 48)

4.      Esineb üldine eeldus, mille kohaselt kahjustab määruse nr 1/2003 artikli 11 lõike 4 alusel esitatud dokumentide avalikustamine põhimõtteliselt nii selliste ettevõtjate ärihuvide kaitset, keda asjaomane teave puudutab, kui ka sellega tihedalt seotud asjaomase liikmesriigi konkurentsiasutuse uurimise eesmärki määruse nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele artikli 4 lõike 2 esimese ja kolmanda taande tähenduses.

Nimelt on määruse nr 1/2003 eesmärk eelkõige tagada ELTL artikli 101 kohaldamise menetlustes teabe konfidentsiaalsus ja ametisaladuse hoidmine ning seda eelkõige liidu konkurentsiõiguse normidest kinnipidamist tagavas ametiasutuste võrgus kasutatava teavitamise korra raames. Sellist eesmärki õigustab eelkõige asjaolu, et nendes menetlustes arutatakse sellise äriteabe üle, mis võib olla tundlik, nagu on meenutatud määruse nr 1/2003 põhjenduses 32. Määrusel nr 1/2003 on seega dokumentidega tutvumise valdkonnas erinev eesmärk võrreldes määruse nr 1049/2001 eesmärgiga, millega soovitakse hõlbustada maksimaalselt dokumentidega tutvumise õiguse kasutamist ja edendada head haldustava, tagades avaliku võimu asutuste otsustamisprotsessi ja nende otsuste aluseks oleva teabe suurima võimaliku läbipaistvuse.

Nimetatud eeldus kehtib ka pärast liikmesriigi konkurentsiasutuse menetluste täielikku lõpetamist. Nimelt, esiteks nõuab liidu konkurentsiõiguse normidest kinnipidamist tagavas ametiasutuste võrgus loodud teavitamise korra tõrgeteta toimimine, et vahetatud teave jääks konfidentsiaalseks. Teiseks ei saa üldise eelduse kehtivuse ajalist piiramist konkreetsetel asjaoludel õigustada see, et tuleb võtta arvesse ELTL artikli 101 rikkumise tõttu kahju saanud isikute õigust kahju hüvitamisele. Mis puudutab vaidlusaluseid dokumente, nimelt liikmesriigi konkurentsiasutuse kavandatud otsust ja juhtumi asjaolude kokkuvõtet, mille esitamine on ette nähtud määruse nr 1/2003 artikli 11 lõikes 4, siis mitte vaidlusalustes dokumentides, vaid asjaomase liikmesriigi konkurentsiasutuse uurimistoimikus võivad sisalduda kahju hüvitamise nõude põhistamiseks vajalikud tõendid, isegi kui vaidlusalused dokumendid neile tõenditele viitavad.

(vt punktid 60–62, 64, 77–79 ja 82)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 100)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 86–90)

7.      Otsuse, millega keeldutakse määruse nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele alusel andmast võimalust dokumentidega tutvuda, kohtulik kontroll peab käsitlema selle otsuse aluseks olevaid põhjendusi. Kui see põhjendus rajaneb nende tagajärgede kaalumisel, mille toob kindlatele hüvedele, väärtustele või huvidele kaasa dokumendi avalikustamine, siis on selle üle võimalik kontrolli teostada ainult seeläbi, kui liidu kohus saab ise anda hinnangu dokumendi sisule. Sellisel juhul peab liidu kohus tutvuma dokumendiga nõupidamistoas.

Samas ei pea liidu kohus ise hindama konkreetselt iga taotletud dokumenti, et veenduda, et nende dokumentidega tutvumine kahjustaks nimetatud huve, kui asjaomane institutsioon sai üldist eeldust kohaldades vastata kõiki dokumente hõlmavale taotlusele ilma, et ta uuriks konkreetselt ja individuaalselt iga dokumenti, mille suhtes on taotlus esitatud, ja hageja ei ole suutnud tõendada ei seda, et mõni nendest dokumentidest ei kuulu selle eelduse kohaldamisalasse, kui ka seda, et selle dokumendi avalikustamine teenib ülekaalukaid üldisi huve määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 tähenduses.

(vt punktid 105–108)