Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 4. června 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-119/11)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 jednacího řádu – Žaloba podaná telefaxem ve lhůtě pro podání žaloby a podepsaná prostřednictvím razítka nebo jiného způsobu reprodukce podpisu advokáta – Opožděné podání žaloby“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení konkludentního rozhodnutí Komise zamítnout návrh žalobce směřující k náhradě škod údajně utrpěných z důvodu toho, že zaměstnanci Komise vtrhli ve dnech 14., 16. a 19. března 2002 do jeho služebního bytu v Luandě, a k předání kopií fotografií udělaných v tomto okamžiku a zničení veškeré dokumentace související s touto událostí

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně neopodstatněná.

Luigo Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 71.