Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

13. veebruar 2012

Kohtuasi F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

versus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Avalik teenistus – Ilmselge vastuvõetamatus – Esindamine advokaadi poolt – Hageja, kes on ise advokaat – Hageja võimatus kasutada esindajana advokaati, kes ei ole menetluses kolmas isik

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega A. Ayres de Abreu palub eelkõige tühistada Euroopa Majandus‑ ja Sotsiaalkomitee (EMSK) 27. aprilli 2011. aasta otsus ta sundpuhkusele saata.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Menetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Taotlus, mis ei ole esitatud advokaadi kaudu – Advokaadist hageja, kel on õigus esineda liikmesriigi kohtus – Mõju puudumine – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 19 kolmas ja neljas lõik ning artikli 21 esimene lõik; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõike 1 esimene lõik ja artikkel 36)

Euroopa Kohtu põhikirja artikli 19 kolmandast lõigust, eriti mõistest „esindama” ning Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 lõike 1 esimesest lõigust nähtub, et Avaliku Teenistuse Kohtusse hagi esitamisel peab selle artikli tähenduses „pool” kasutama sellise kolmanda isiku teenuseid, kellel on õigus esineda liikmesriigi või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kohtus, ning Avaliku Teenistuse Kohtusse saab nõuetekohaselt pöörduda ainult kolmanda isiku allkirjastatud hagiavaldusega. Sellest kohustusest ei näe erandit ette ei Euroopa Kohtu põhikiri ega Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord ning hagiavalduse, millele on alla kirjutanud hageja ise – isegi kui tema puhul on tegemist liikmesriigi kohtus esinemise õigusega advokaadiga –, esitamisest ei piisa hagi esitamiseks.

Selline puudus ei kuulu nende puuduste hulka, mida saab Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 36 alusel kõrvaldada, ning seetõttu on hagi ilmselgelt vastuvõetamatu.

(vt punktid 11–13, 16 ja 17)

Viited:

Euroopa Kohus: 5. detsember 1996, kohtuasi C‑174/96 P: Lopes vs. Euroopa Kohus (punktid 8, 10 ja 11); 27. november 2007, kohtuasi C‑163/07 P: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret ja Akar vs. komisjon (punktid 25 ja 26).

Esimese Astme Kohus: 13. jaanuar 2005, kohtuasi T‑184/04: Sulvida vs. komisjon (punktid 4 ja 8).

Avaliku Teenistuse Kohus: 30. oktoober 2008, kohtuasi F‑48/08: Ortega Serrano vs. komisjon, mis on apellatsiooni korras jäetud muutmata Euroopa Liidu Üldkohtu 9. märtsi 2010. aasta otsusega kohtuasjas T‑583/08 P: Ortega Serrano vs. komisjon.