Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 13. februarja 2012

Zadeva F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

proti

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru

„Javni uslužbenci – Očitna nedopustnost – Zastopanje po odvetniku – Tožeča stranka, ki je odvetnik – Neobstoj možnosti zastopanja tožeče stranke s strani odvetnika, ki ni tretja oseba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi člena 106a Pogodbe ESAE, s katero A. Ayres de Abreu med drugim zahteva razglasitev ničnosti odločbe z dne 27. aprila 2011, s katero je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) odločil o njegovem nastopu dopusta po uradni dolžnosti.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Vloga, ki ni bila vložena po odvetniku – Tožeča stranka, ki je odvetnik, upravičen za zastopanje pred nacionalnim sodiščem – Nevplivanje – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člena 19, tretji in četrti odstavek, ter 21, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 34(1), prvi pododstavek, in 36)

Iz člena 19, tretji odstavek, Statuta Sodišča in zlasti izraza „zastopati“ ter člena 34(1), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča za uslužbence je razvidno, da mora stranko v smislu tega člena pri predložitvi zadeve Splošnemu sodišču zastopati tretja oseba, ki je vpisana v imenik odvetnikov v eni od držav članic ali drugi državi, ki je podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, in da se pri tem sodišču lahko veljavno vloži le tožba, ki jo je podpisala ta tretja oseba. Ker Statut Sodišča ali navedeni poslovnik ne določata nobenega odstopanja ali izjeme od te zahteve, predložitev tožbe, ki jo je podpisala tožeča stranka, kljub temu da je vpisana v imenik odvetnikov v državi članici, ne zadošča za vložitev tožbe.

Take nepravilnosti ni mogoče odpraviti z dopolnitvijo tožbe na podlagi člena 36 Poslovnika Sodišča za uslužbence, zato je tožba očitno nedopustna.

(Glej točke od 11 do 13, 16 in 17.)

Napotitev na:

Sodišče: 5. december 1996, Lopes proti Sodišču, C‑174/96 P, točke 8, 10 in 11; 27. november 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret in Akar proti Komisiji, C‑163/07 P, točki 25 in 26;

Sodišče prve stopnje: 13. januar 2005, Sulvida proti Komisiji, T‑184/04, točki 4 in 8;

Sodišče za uslužbence: 30. oktober 2008, Ortega Serrano proti Komisiji, F‑48/08, po pritožbi potrjena s sklepom Splošnega sodišča Evropske unije z dne 9. marca 2010 v zadevi Ortega Serrano proti Komisiji, T‑583/08 P.