Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2013 – Possanzini mod Frontex

(Sag F-124/11) 1

(Personalesag – ansatte i Frontex – midlertidigt ansat – karriereudviklingsrapport, der indeholder medbedømmerens negative bedømmelse, som ikke er blevet meddelt den berørte – tidsbegrænset kontrakt ikke forlænget – afgørelse støttet på medbedømmerens udtalelse – ret til forsvar – tilsidesættelse – tvist, der angår pengebeløb – fuld prøvelsesret)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Daniele Possanzini (Pisa, Italien) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) (ved S. Vuorensola og H. Caniard, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at tilbagekalde afgørelsen om at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat

Konklusion

Afgørelsen af 28. marts 2011 om ikke at forlænge Daniele Possanzinis kontrakt som midlertidigt ansat, der blev vedtaget af den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, annulleres.

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser betaler Daniele Possanzinis et beløb op 5 000 EUR i erstatning.

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser bærer sine egne omkostninger og betaler Daniele Possanzinis omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 25 af 28.1.2012, s. 72.