Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. marta spriedums – Possanzini/Frontex

(lieta F-124/11) 1

Civildienests – Frontex personāls – Pagaidu darbinieks – Karjeras attīstības ziņojums, kurā ietverti negatīvi apstiprinātāja novērtējumi, kas nav paziņoti ieinteresētajai personai – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Lēmums, kas balstīts uz apstiprinātāja viedokli – Tiesības uz aizstāvību – Pārkāpums – Strīds, kas saistīts ar finansēm – Neierobežota kompetence

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniele Possanzini (Piza, Itālija) (pārstāvis S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (pārstāvji S. Vuorensola un H. Caniard, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atsaukts lēmums par prasītāja pagaidu darbinieka līguma atjaunošanu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2011. gada 28. marta lēmumu par D. Possanzini pagaidu darbinieka līguma neatjaunošanu, ko pieņēmis Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektors;piespriest Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām maksāt D. Possanzini zaudējumu atlīdzību EUR 5000 apmērā;Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām sedz pati savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina D. Possanzini izdevumus.