Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2013 – Possanzini / Frontex

(Zaak F-124/11)1

(Openbare dienst – Personeel van Frontex – Tijdelijk functionaris – Loopbaanontwikkelingsrapport dat negatieve beoordelingen van beoordelingsautoriteit bevat die betrokkene niet zijn meegedeeld – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Besluit gebaseerd op advies van beoordelingsautoriteit – Rechten van verweer – Schending – Financieel geschil – Volledige rechtsmacht)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Daniele Possanzini (Pisa, Italië) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (vertegenwoordigers: S. Vuorensola en H. Caniard, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot intrekking van het besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris te verlengen

Dictum

Het besluit van 28 maart 2011 om de overeenkomst van tijdelijk functionaris van Possanzini niet te verlengen, vastgesteld door de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, wordt nietig verklaard.

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 5 000 EUR aan Possanzini.

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Possanzini.

____________

____________

1     PB C 25 van 28.1.2012, blz. 72.