Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2013 r. – Possanzini przeciwko Frontexowi

(Sprawa F-124/11)1

(Służba publiczna – Personel Frontexu – Członek personelu tymczasowego – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej zawierające negatywne oceny zatwierdzającego nieprzedstawione zainteresowanemu – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Decyzja oparta na opinii zatwierdzającego – Prawo do obrony – Naruszenie – Spór o charakterze majątkowym – Nieograniczone prawo orzekania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Daniele Possanzini (Piza, Włochy) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (przedstawiciele: S. Vuorensola i H. Caniard, działający w charakterze pełnomocników, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia decyzji o przedłużeniu ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia z D. Possanzinim umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, wydanej przez dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej wpłaci D. Possanzini’emu kwotę 5000 EUR tytułem odszkodowania.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez D. Possanzini’ego.