Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 februari 2014 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-118/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Besluit van TABG om ambtenaar te pensioneren en invaliditeitsuitkering toe te kennen – Besluit waarbij geen uitspraak wordt gedaan over beroepsmatige oorzaak van ziekte die tot pensionering heeft geleid – Verplichting voor TABG om beroepsmatige oorzaak van ziekte te erkennen – Artikel 78, vijfde alinea, Statuut – Noodzaak om nieuwe invaliditeitscommissie bijeen te roepen – Relevantie van eerder krachtens artikel 73 Statuut genomen besluit – Artikel 76 Reglement voor de procesvoering – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om een besluit te nemen over de beroepsmatige oorzaak van verzoekers ziekte

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

____________

1 PB C 25 van 28.1.2012, blz. 70.