Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 25 februari 2014 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-118/11)1

(Personalmål – Tjänstemän – Tillsättningsmyndighetens beslut att pensionera en tjänsteman och bevilja vederbörande invaliditetspension – I beslutet tas inte ställning till huruvida den sjukdom som motiverar pensioneringen är yrkesrelaterad – Skyldighet för tillsättningsmyndigheten att medge att det rör sig om en yrkessjukdom – Artikel 78 femte stycket i tjänsteföreskrifterna – Nödvändigt att tillkalla en ny invaliditetskommitté – Relevansen av ett tidigare beslut som fattats med stöd av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 76 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att inte fatta något beslut i frågan om sökandens sjukdom är en yrkessjukdom.

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar helt saknar rättslig grund.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 25, s. 70, 28.1.2012.