Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

23 ноември 2012 година

Дело F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Просрочие — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим и в областта на Договора за ЕОАЕ на основание член 106а от него, с която г‑н Vacarescu иска отмяна на отказа на Комисията от 18 април 2011 г. да му изплаща дневните надбавки, предвидени в член 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“)

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Срокове — Характер на абсолютна процесуална предпоставка — Служебно разглеждане от съда

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Предвидените в членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица срокове за обжалване по административен или съдебен ред са абсолютни процесуални предпоставки и прилагането им не зависи от преценката на страните в процеса и на съда, който е длъжен да провери, дори и служебно, дали те са спазени.

(вж. точка 14)

Позоваване на:

Съд — 29 юни 2000 г., Politi/ Европейска фондация за обучение, C‑154/99 P, точка 15

Първоинстанционен съд — 15 януари 2009 г., Braun-Neumann/Парламент, T‑306/08 P, точка 36

Съд на публичната служба — 12 май 2010 г., Peláez Jimeno/Парламент, F‑13/09, точка 18