Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

23. november 2012

Kohtuasi F‑122/11

Dragos‑Lucian Vacarescu

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D.‑L. Vacarescu palub tühistada komisjoni 18. aprilli 2011. aasta otsus, millega keelduti temale Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) VII lisa artiklis 10 ette nähtud päevaraha maksmisest.

Otsus: Jätta hagi läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Tähtaeg – Avalik huvi – Uurimine kohtu algatusel

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud kaebuse ja hagi esitamise tähtajad on kehtestatud avalikes huvides ning pooled ja kohus – kelle ülesanne on ka omal algatusel kontrollida, kas nendest on kinni peetud – ei saa neid muuta.

(vt punkt 14)

Viited:

Euroopa Kohus: 29. juuni 2000, kohtuasi C‑154/99 P: Politi vs. Euroopa Koolitusfond (punkt 15).

Esimese Astme Kohus: 15. jaanuar 2009, kohtuasi T‑306/08 P: Braun‑Neumann vs. parlament (punkt 36).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. mai 2010, kohtuasi F‑13/09: Peláez Jimeno vs. parlament (punkt 18).