Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 23 listopada 2012 r.

Sprawa F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której D.L. Vacarescu żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania mu diety dziennej, o której mowa w art. 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”).

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Skargi urzędników – Termin – Bezwzględna przesłanka procesowa – Badanie z urzędu przez sąd

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Terminy do złożenia zażalenia i do wniesienia skargi, określone w art. 90, 91 regulaminu pracowniczego, są bezwzględnymi przesłankami procesowymi i nie mogą nimi rozporządzać ani strony, ani sąd, do którego należy zbadanie, nawet z urzędu, czy terminy te są przestrzegane.

(zob. pkt 14)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑154/99 P Politi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia, 29 czerwca 2000 r., pkt 15

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑306/08 P Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi, 15 stycznia 2009 r., pkt 36

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑13/09 Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi, 12 maja 2010 r., pkt 18