Language of document : ECLI:EU:F:2013:137

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 30. septembra 2013

Vec F‑124/11

Daniele Possanzini

proti

Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

„Verejná služba – Zamestnanci Frontexu – Dočasný zamestnanec – Správa o služobnom postupe obsahujúca negatívne posúdenia hodnotiteľom, ktoré neboli dotknutej osobe oznámené – Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca – Rozhodnutie založené na stanovisku hodnotiteľa – Právo na obranu – Porušenie – Spor finančného charakteru – Neobmedzená právomoc“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou D. Possanzini v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) z 28. marca 2011 neobnoviť jeho zmluvu dočasného zamestnanca

Rozhodnutie:      Rozhodnutie z 28. marca 2011 neobnoviť zmluvu dočasného zamestnanca D. Possanziniho, ktoré prijal výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, sa zrušuje. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie je povinná zaplatiť D. Possanzinimu sumu vo výške 5 000 eur ako náhradu škody. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania D. Possanziniho.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Interný predpis agentúry Únie o obnovovaní zmlúv na dobu určitú – Právne účinky – Porušenie – Nesprávny služobný postup

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 8)

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Rozhodnutie ovplyvňujúce administratívne postavenie úradníka – Zohľadnenie okolností neuvedených v osobnom spise, ale skôr oznámených dotknutej osobe – Zákonnosť – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 26)

3.      Žaloby úradníkov – Neobmedzená právomoc – Spory finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku – Pojem – Žaloba týkajúca sa zákonnosti rozhodnutia neobnoviť zmluvu – Zahrnutie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

4.      Úradníci – Odmena – Opravné koeficienty – Cieľ – Rovnocennosť kúpnej sily – Zohľadnenie na účely porovnania úrovne odmien, ktoré dostávajú zamestnanci a úradníci v rôznych miestach pridelenia – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 64; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 20)

1.      Rozhodnutie inštitúcie, úradu alebo agentúry Únie, ktoré sa oznámi všetkým ich zamestnancom a ktoré smeruje k zabezpečeniu rovnakého zaobchádzania v oblasti, v ktorej má uvedená inštitúcia, úrad alebo agentúra širokú mieru voľnej úvahy priznanej služobným poriadkom, je interným predpisom a musí sa samo osebe považovať za pokyn, ktorým je viazaná aj samotná administratíva a od ktorého sa nesmie odchýliť bez uvedenia dôvodov, ktoré ju k tomu viedli, inak by porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

V dôsledku toho, pokiaľ ide o interný predpis v oblasti obnovovania zmlúv dočasných zamestnancov, ktorý prijala agentúra Únie, porušenie povinnosti oznámiť rozhodnutie neobnoviť zmluvu v lehote stanovenej interným predpisom predstavuje nesprávny služobný postup, ktorý môže odôvodniť náhradu škody. Taká procesná nezrovnalosť však môže byť sankcionovaná zrušením rozhodnutia, len ak sa preukáže, že táto nezrovnalosť mohla mať vplyv na obsah rozhodnutia.

(pozri body 43, 44, 46, 47 a 78)

Odkaz:

Súd prvého stupňa : 9. júla 1997, Monaco/Parlament, T‑92/96, bod 46

Súd pre verejnú službu: 30. januára 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, body 56 až 58

2.      Inštitúcia porušuje článok 26 služobného poriadku a právo na obranu dočasného zamestnanca, ak prijme rozhodnutie neobnoviť jeho zmluvu bez toho, aby mu predtým oznámila posúdenie jeho kompetentnosti odôvodňujúce prijatie tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti vedomosť dotknutej osoby o týchto posúdeniach, hoci preukázanú, nemožno považovať za dostatočný dôkaz, že dotknutý dočasný zamestnanec mal možnosť účinne obrániť svoje záujmy pred prijatím rozhodnutia, ktoré mu spôsobuje ujmu. Na dodržanie práv na obranu zamestnanca je ešte potrebné, aby inštitúcia všetkými prostriedkami preukázala, že umožnila uvedenému zamestnancovi porozumieť tomu, že sporné posúdenia, ktoré mu neboli oznámené pred ich zaradením do jeho osobného spisu, boli spôsobilé odôvodniť rozhodnutie spôsobujúcemu ujmu. V opačnom prípade sa nemožno domnievať, že došlo k oboznámeniu, ktoré sa vyžaduje podľa článku 26 služobného poriadku.

(pozri bod 60)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. októbra 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Komisia a Komisia/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P a T‑62/07 P, bod 94

3.      Článok 91 ods. 1 druhá veta služobného poriadku priznáva Súdu pre verejnú službu v sporoch finančného charakteru neobmedzenú právomoc, v rámci ktorej má právo, ak je to potrebné, ex offo zaviazať žalovaného na náhradu škody spôsobenej jeho zavinením a v takom prípade po zohľadnení všetkých okolností veci ohodnotiť utrpenú ujmu ex aequo et bono.

Základom sporu finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku môže byť žaloba, ktorou sa úradník snaží dosiahnuť zrušenie rozhodnutia ovplyvňujúceho jeho služobné postavenie.

Konkrétne, pokiaľ bývalý dočasný zamestnanec navrhuje, aby súd Únie rozhodol o zákonnosti rozhodnutia neobnoviť jeho zmluvu, treba to ponímať najmä tak, že jeho žaloba vyvoláva aj spor finančného charakteru. Rozhodnutie neobnoviť zmluvu má totiž priame účinky na kontinuitu postavenia dočasného zamestnanca v rámci dotknutej inštitúcie, a teda na jeho odmenu a funkčné požitky.

(pozri body 70, 71 a 73)

Odkaz:

Súdny dvor: 20. mája 2010, Gogos/Komisia, C‑583/08 P, body 44 a 46

4.      Podľa článku 64 služobného poriadku a článku 20 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov odmena úradníkov a dočasných zamestnancov podlieha opravnému koeficientu stanovenému podľa životných podmienok v mieste ich pridelenia, aby nezávisle od nich mali rovnocennú kúpnu silu. Uplatnenie opravného koeficientu teda nemožno zohľadniť na účely porovnania odmien, ktoré dostávajú títo úradníci a zamestnanci.

(pozri bod 79)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. júla 1997, Apostolidis a i./Komisia, T‑81/96, bod 3