Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 11. dubna 2012 - Peter Pinckney v. KDG médiatech AG

(Věc C-170/12)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Žalobce: Peter Pinckney

Žalovaná: KDG médiatech AG

Předběžné otázky

Je třeba čl. 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vykládat v tom smyslu, že v případě údajného porušení majetkových autorských práv, ke kterému došlo zveřejněním obsahu informací na internetových stránkách,

-    má osoba, která se pokládá za poškozeného, možnost podat žalobu na náhradu škody k soudům každého členského státu, na jehož území je nebo byl přístupný obsah informace zveřejněné na internetu, s cílem získat pouze náhradu újmy způsobené na území členského státu sídla soudu, jemuž je žaloba podána,

nebo

-    je krom toho třeba, aby tento obsah informací byl určen veřejnosti na území tohoto členského státu, nebo aby existovala jiná souvislost?

Je třeba na první otázku odpovědět stejně i v případě, že údajné porušení majetkových autorských práv nespočívá ve zveřejnění elektronického obsahu, ale stejně jako v projednávané věci v on-line nabídce hmotného nosiče reprodukujícího tento obsah?

____________

1 - Úř. věst. 2001 L 12, s. 1