Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. apríla 2012 - Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(vec C-170/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Peter Pinckney

Žalovaná: KDG médiatech AG

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že v prípade namietaného porušenia majetkových práv autora, ku ktorému došlo uverejnením obsahu na internetovej stránke,

-    môže osoba, ktorá sa považuje za poškodenú, podať žalobu o zodpovednosť na súdoch každého členského štátu, na území ktorého je obsah uverejnený na internete dostupný alebo bol dostupný, aby dosiahla náhradu len tej škody, ktorá jej bola spôsobená na území členského štátu, ktorého súd prejednáva žalobu,

alebo

-    je okrem toho potrebné, aby tento obsah bol alebo mal byť určený verejnosti na území tohto členského štátu, alebo je potrebné, aby existovala iná spojitosť?

Má sa na prvú otázku odpovedať rovnako aj v prípade, že k namietanému porušeniu majetkových práv autora nedošlo uverejnením obsahu v elektronickej podobe, ale ako v prejednávanej veci, ponukou materiálneho nosiča, ktorý reprodukuje tento obsah, na internete?

____________

1 - Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.