Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 3 октомври 2013 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(Дело C-170/12)1

(Регламент (ЕО) №°44/2001 — Съдебна компетентност — Област на деликтната или квазиделиктната отговорност — Имуществени авторски права — Материален носител, на който е възпроизведено защитено произведение — Поместване онлайн — Определяне на мястото на настъпване на вредата)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Peter Pinckney

Ответник: KDG médiatech AG

Предмет

Преюдициално запитване — Cour de cassation — Тълкуване на член 5, параграф 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 12, стp. 1, 2001 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) — Компетентност на националната юрисдикция в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Критерии за определяне на „мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“ — Засягане на имуществените авторски права, причинено от поместването в уебсайт на съдържание, което не е на материален носител или на материален носител, възпроизвеждащ това съдържание — Съдържание, предназначено за потребителитеДиспозитивЧлен 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на твърдяно нарушение на имуществените авторски права, гарантирани от държавата членка на сезираната юрисдикция, последната е компетентна да разгледа иск за обезщетение, предявен от автора на произведение срещу установено в друга държава членка дружество, което е възпроизвело пр

оизведениет

о в тази друга държава членка на материален носител, продаван впоследствие от дружества, установени в трета държава членка, чрез уебсайт, достъпен и в района на сезираната юрисдикция. Последната има компетентност само по отношение на вреда, причинена на територията на държавата членка, към която тя принадлежи.