Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 – Peter Pinckney mod KDG médiatech AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation – Frankrig)

(Sag C-170/12) 1

(Forordning (EF) nr. 44/2001 – retternes kompetence – sag om erstatning uden for kontrakt – ophavsrettigheder – fysisk medium, der gengiver et beskyttet værk – lagt på nettet – fastlæggelse af det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Peter Pinckney

Sagsøgt: KDG médiatech AG

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Cour de cassation – fortolkning af artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1) – den nationale rets kompetence i en sag om erstatning uden for kontrakt – kriterier med henblik på fastsættelsen af det »sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« – tilsidesættelse af en forfatters ophavsret, der angiveligt skyldes, at et ikke-fysisk indhold er lagt på nettet eller er lagt på et fysisk medium, der gengivet indholdet – bestemt for offentligheden

Konklusion

Artikel 5, nr. 3), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at i tilfælde af en påberåbt krænkelse af de ophavsrettigheder, der er sikret i den medlemsstat, hvor den ret, hvorved sagen er anlagt, er beliggende, er denne ret kompetent til at træffe afgørelse i en erstatningssag, der er anlagt af ophavsmanden til et værk mod et selskab, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og som dér har gengivet det pågældende værk på et fysisk medium, der efterfølgende sælges af selskaber med hjemsted i en tredje medlemsstat på et websted, hvortil der ligeledes er adgang fra retskredsen for den ret, hvor sagen er anlagt. Denne ret er kun kompetent til at træffe afgørelse om den skade, der er indtrådt på den medlemsstats område, hvor retten er beliggende.

____________

____________

1 EUT C 174 af 16.6 2012.