Language of document : ECLI:EU:C:2013:635

Дело C‑170/12

Peter Pinckney

срещу

KDG Mediatech AG

(Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция)

„Регламент (ЕО) №°44/2001 — Съдебна компетентност — Област на деликтната или квазиделиктната отговорност — Имуществени авторски права — Материален носител, на който е възпроизведено защитено произведение — Поместване онлайн — Определяне на мястото на настъпване на вредата“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 3 октомври 2013 г.

1.        Преюдициални въпроси — Допустимост — Условия — Въпроси, които имат връзка с действителността или с предмета на спора

(член 267 ДФЕС)

2.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Използвани в посочения регламент понятия — Независимо тълкуване

(член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета)

3.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Стриктно тълкуване

(член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета)

4.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Място на настъпване на вредата и място на настъпване на събитието, което е причинило тази вреда — Нарушения, които са извършени чрез интернет, които могат да се материализират на много места

(член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета)

5.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Място на настъпване на вредоносното събитие — Нарушение на имуществено авторско право посредством възпроизвеждането на произведение на материален носител, последвано от продажба чрез уебсайт — Компетентност на юрисдикциите на държавата членка, в която е достъпен сайтът за продажба — Граници — Вреда, причинена на територията на държавата членка на сезираната юрисдикция

(член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета; Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 19 и 20)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 23)

3.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 25)

4.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 26, 31 и 32)

5.        Член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на твърдяно нарушение на имуществените авторски права, гарантирани от държавата членка на сезираната юрисдикция, последната е компетентна да разгледа иск за обезщетение, предявен от автора на произведение срещу установено в друга държава членка дружество, което е възпроизвело произведението в тази друга държава членка на материален носител, продаван впоследствие от дружества, установени в трета държава членка, чрез уебсайт, достъпен и в района на сезираната юрисдикция. Последната има компетентност само по отношение на вреда, причинена на територията на държавата членка, към която тя принадлежи.

По силата на Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество обаче имуществените авторски права, за които се прилага принципът на териториалност, трябва да получават защита автоматично във всички държави членки, така че съответно могат да бъдат нарушени във всяка една от тях в зависимост от приложимото материално право.

Компетентността да разгледа иск в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност във връзка с твърдяно нарушение на имуществено авторско право, е вече установена в полза на сезираната юрисдикция, когато държавата членка, на чиято територия се намира тази юрисдикция, предоставя защита на изтъкнатите от ищеца имуществени права и когато твърдяната вреда може да настъпи в района на сезираната юрисдикция. Посочената вероятност от настъпване на вреда произтича по-конкретно от възможността да се получи копие на произведението, с което са свързани изтъкнатите от ищеца права, чрез уебсайт, достъпен в района на сезираната юрисдикция.

(вж. точки 39, 43, 44 и 47 и диспозитива)