Language of document : ECLI:EU:C:2013:635

Sag C-170/12

Peter Pinckney

mod

KDG Mediatech AG

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour de cassation (Frankrig))

»Forordning (EF) nr. 44/2001 – retternes kompetence – sag om erstatning uden for kontrakt – ophavsrettigheder – fysisk medium, der gengiver et beskyttet værk – lagt på nettet – fastlæggelse af det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013

1.        Præjudicielle spørgsmål – formaliteten – betingelser – spørgsmål, der vedrører tvistens materielle indhold eller genstand

(Art. 267 TEUF)

2.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – begreber anvendt i den nævnte forordning – selvstændig fortolkning

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 3)]

3.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – specielle kompetencer – streng fortolkning

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 3)]

4.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – specielle kompetencer – kompetence i sager om erstatning uden for kontraktforhold – stedet for skadens indtræden og stedet for den skadevoldende begivenhed – krænkelser på internettet, der vil kunne tilføje skader adskillige steder

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 3)]

5.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – specielle kompetencer – kompetence i sager om erstatning uden for kontraktforhold – stedet, hvor skadetilføjelsen er foregået – krænkelse af en ophavsrettighed ved gengivelse af et værk på et fysisk medium efterfulgt af et salg fra et websted – retternes kompetence i den medlemsstat, hvor der er adgang til salgswebstedet – grænser – skade indtrådt på den medlemsstats område, hvor retten er beliggende

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 3); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29]

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 19 og 20)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 23)

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 25)

4.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 26, 31 og 32)

5.         Artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at i tilfælde af en påberåbt krænkelse af de ophavsrettigheder, der er sikret i den medlemsstat, hvor den ret, hvorved sagen er anlagt, er beliggende, er denne ret kompetent til at træffe afgørelse i en erstatningssag, der er anlagt af ophavsmanden til et værk mod et selskab, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og som dér har gengivet det pågældende værk på et fysisk medium, der efterfølgende sælges af selskaber med hjemsted i en tredje medlemsstat på et websted, hvortil der ligeledes er adgang fra retskredsen for den ret, hvor sagen er anlagt. Denne ret er kun kompetent til at træffe afgørelse om den skade, der er indtrådt på den medlemsstats område, hvor retten er beliggende.

Ophavsrettighederne, der er undergivet et territorialprincip, skal imidlertid bl.a. på grundlag af direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet beskyttes automatisk i alle medlemsstaterne i henhold til gældende materiel ret, idet de vil kunne krænkes i hver af disse medlemsstater.

For så vidt angår den påståede krænkelse af en ophavsret er kompetencen til at påkende en sag om erstatning uden for kontrakt allerede fastsat til fordel for den ret, hvorved sagen er anlagt, når den medlemsstat, på hvis område denne ret befinder sig, beskytter den ophavsret, som sagsøgeren har påberåbt sig, og når den påståede skade vil kunne indtræde i den påkendende rets retskreds. Denne risiko for skadetilføjelse følger bl.a. af muligheden for på et websted, der er tilgængeligt fra retskredsen, hvor den ret, hvorved sagen er anlagt, er beliggende, at erhverve en gengivelse af det værk, der er omfattet af de rettigheder, som sagsøgeren har påberåbt sig.

(jf. præmis 39, 43, 44 og 47 samt domskonkl.)