Language of document : ECLI:EU:C:2013:635

Kohtuasi C‑170/12

Peter Pinckney

versus

KDG Mediatech AG

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa)]

Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Kohtualluvus – Lepinguväline kahju – Autori varalised õigused – Kaitstud teost reprodutseeriv andmekandja – Internetis avaldamine – Kahju tekkimise paiga kindlaksmääramine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 3. oktoober 2013

1.        Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Tingimused – Küsimused, millel on tegelik seos vaidluse esemega

(ELTL artikkel 267)

2.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Nimetatud määruses kasutatud mõisted – Autonoomne tõlgendamine

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkt 3)

3.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Kitsas tõlgendamine

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkt 3)

4.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Kohtualluvus lepinguvälise kahju korral – Kahju tekkimise paik ja kahju põhjustanud sündmuse paik – Interneti teel toime pandud rikkumised, mille tõttu võib kahju tekkida mitmes eri paigas

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkt 3)

5.        Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Kohtualluvus lepinguvälise kahju korral – Kahjustava sündmuse toimumise paik – Autoriõiguse rikkumine teose reprodutseerimisega andmekandjale, mida müüakse veebilehe kaudu – Selle liikmesriigi kohtute alluvus, kus on juurdepääs veebilehele, kus teost müüakse – Piirid – Asja lahendava kohtu asukoha liikmesriigi territooriumil tekkinud kahju

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 5 punkt 3; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 19 ja 20)

2.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 23)

3.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 25)

4.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 26, 31 ja 32)

5.        Määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil‑ ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et kui autori varalisi õigusi, mis on kaitstud selles liikmesriigis, kus kohtusse pöörduti, on väidetavalt rikutud, siis on see kohus pädev lahendama kahjunõuet, mille teose autor on esitanud teises liikmesriigis asutatud äriühingu vastu, kes on selles teises liikmesriigis reprodutseerinud selle teose andmekandjale, mida müüvad kolmandas liikmesriigis asutatud äriühingud veebilehe kaudu, millele on juurdepääs ka nimetatud kohtu tööpiirkonnas. Nimetatud kohus on pädev tuvastama vaid oma asukohaliikmesriigis tekitatud kahju.

Autori varalisi õigusi, mis alluvad territoriaalsuse põhimõttele, tuleb – muu hulgas tulenevalt direktiivist 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas – kaitsta automaatselt kõigis liikmesriikides, kuna vastavalt igas neist riikidest võidakse neid rikkuda, sõltuvalt kehtivast materiaalõigusest.

Lepinguvälise kahju hüvitamise hagi lahendamise kohtualluvus on juba kindlaks määratud selle kohtu kasuks, kuhu pöörduti, kui liikmesriik, kelle territooriumil see kohus asub, kaitseb neid varalisi õigusi, millele hageja tugineb, ning kui väidetav kahju võib tekkida selle kohtu tööpiirkonnas. See oht tuleneb eelkõige võimalusest hankida asja menetleva kohtu tööpiirkonnas juurdepääsetava veebilehe vahendusel endale selle teose reproduktsioon, millega seonduvad õigused, millele autor tugineb.

(vt punktid 39, 43, 44, 47 ja resolutsioon)