Language of document : ECLI:EU:C:2013:635

Cauza C‑170/12

Peter Pinckney

împotriva

KDG Mediatech AG

[cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation (Franța)]

„Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competență judiciară – Materie delictuală sau cvasidelictuală – Drepturi patrimoniale ale unui autor – Suport material care reproduce o operă protejată – Publicare online – Stabilirea locului materializării prejudiciului”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 octombrie 2013

1.        Întrebări preliminare – Admisibilitate – Condiții – Întrebări care prezintă o legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului

(art. 267 TFUE)

2.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Noțiuni utilizate de respectivul regulament – Interpretare autonomă

(Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 punctul 3)

3.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Interpretare strictă

(Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 punctul 3)

4.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Competența în materie delictuală sau cvasidelictuală – Locul producerii prejudiciului și locul unde s‑a produs evenimentul cauzator – Încălcări săvârșite prin intermediul internetului care se pot materializa în multe locuri

(Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 punctul 3)

5.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Competența în materie delictuală sau cvasidelictuală – Locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă – Atingere adusă unui drept patrimonial de autor prin reproducerea unei opere pe suport material urmată de o vânzare prin intermediul unui site internet – Competența instanțelor statului membru în care este accesibil site‑ul prin care se realizează vânzarea – Limite – Prejudiciu cauzat pe teritoriul statului membru al instanței sesizate

(Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 punctul 3; Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului)

1.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 19 și 20)

2.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 23)

3.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 25)

4.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 26, 31 și 32)

5.        Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care se invocă încălcarea drepturilor patrimoniale de autor garantate de statul membru al instanței sesizate, aceasta este competentă să judece o acțiune în răspundere formulată de autorul unei opere împotriva unei societăți care are sediul în alt stat membru și care a reprodus în acel stat respectiva operă pe un suport material care este apoi vândut de societăți cu sediul într‑un al treilea stat membru prin intermediul unui site internet care este accesibil și în raza teritorială a instanței sesizate. Această instanță este competentă să se pronunțe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru de care aparține.

Drepturile patrimoniale ale unui autor, supuse principiului teritorialității, trebuie însă, în special în temeiul Directivei 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, să fie protejate în mod automat în toate statele membre, astfel încât pot fi încălcate în fiecare dintre acestea, în funcție de dreptul material aplicabil.

Or, competența de a judeca o acțiune în materie delictuală sau cvasidelictuală, în ceea ce privește pretinsa încălcare a unui drept patrimonial de autor, este deja stabilită în favoarea instanței sesizate în cazul în care statul membru pe teritoriul căruia se află respectiva instanță protejează drepturile patrimoniale invocate de reclamant și în care prejudiciul invocat riscă să se materializeze în raza teritorială a instanței sesizate. Respectivul risc rezultă în special din posibilitatea de a obține, prin intermediul unui site internet accesibil în raza teritorială a instanței sesizate, o reproducere a operei de care sunt legate drepturile pe care le invocă reclamantul.

(a se vedea punctele 39, 43, 44 și 47 și dispozitivul)