Language of document :

Žaloba podaná 7. januára 2008 - Blais/Európska centrálna banka

(vec F-6/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jessica Blais (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej centrálnej banky o neposkytnutí príspevku na expatriáciu v prospech žalobkyne s odôvodnením, že žalobkyňa podľa článku 17 bodu ii) Podmienok zamestnávania zamestnancov ECB nemala bydlisko počas 10 rokov pred nástupom do služby žalovanej mimo územia členského štátu, v ktorom vykonávala službu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 15. augusta 2007, ktorým sa žalobkyni neposkytol príspevok na expatriáciu formou rozhodnutia prezidenta Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________