Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2008 r. - Renier przeciwko Komisji

(Sprawa F-8/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Colette Renier (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności indywidualnej decyzji z dnia 11 kwietnia 2007 r. ograniczającej czas trwania umowy skarżącej w charakterze pracownika kontraktowego do okresu między dniem 16 kwietnia 2007 r. a dniem 15 grudnia 2008 r. oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w zakresie w jakim ogranicza ona czas trwania umowy skarżącej w charakterze pracownika kontraktowego do okresu między dniem 16 kwietnia 2007 r. a dniem 15 grudnia 2008 r.;

Obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________