Language of document :

Žaloba podaná 14. januára 2008 - Schönberger/Parlament

(vec F-7/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu, že žalobcovi nepridelí v rámci hodnotiaceho obdobia 2003 tretí zásluhový bod

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovaného z 15. januára 2007, na základe ktorého žalobcovi nepridelí v rámci hodnotiaceho obdobia 2003 tretí zásluhový bod, a rozhodnutie žalovaného zo 16. októbra 2007, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu z 15. januára 2007,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________