Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 4. decembra spriedums - Blais/ECB

(lieta F-6/08) 1

Civildienests - ECB personāls - Darba samaksa - Ekspatriācijas pabalsts - ECB Nodarbināšanas kārtības 17. pantā paredzētie nosacījumi - Izdevumu piespriešana prasītājiem - Taisnīguma prasības - Reglamenta 87. panta 2. punkts

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jessica Blais, Frankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvis - B. Karthaus, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - F. Malfrère un F. Feyerbacher, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Civildienests - Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 15. augusta lēmuma, ar kuru prasītājai nav piešķirts ekspatriācijas pabalsts tāpēc, ka tā neatbilst ECB Nodarbināšanas kārtības 17. pantā paredzētajiem nosacījumiem, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Blais sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Centrāla banka sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 142, 07.06.2008., 39. lpp.