Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 февруари 2009 г. - Schönberger/Парламент

(Дело F-7/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Съпоставяне на заслугите - Предоставяне на точки за заслуги - Принцип на равно третиране)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Peter Schönberger (Люксембург, Люксембург) (представител: O. Mader, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Seyr и K. Zejdová)

Предмет на делото

Отмяна на Решение на Парламента от 15 януари 2007 г., с което на жалбоподателя са предоставени по-малък брой точки за предимство от поисканите от него.

Диспозитив на решението

Отменя решенията, с които Европейският парламент отказва да предостави трета точка за заслуги на г-н Schönberger на основание на Процедурата за оценяване за 2003 г.

Осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 64, 8.3.2008 г., стр. 69.