Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 februari 2009 - Schönberger / Parlement

(Zaak F-7/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Vergelijking van verdiensten - Toekenning van meritepunten - Beginsel van gelijke behandeling)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: O. Mader, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 15 januari 2007 om verzoeker minder meritepunten toe te kennen dan hij wilde

Dictum

De besluiten van het Europees Parlement houden weigering om Schönberger in het kader van de beoordelingsronde 2003 een derde meritepunt toe te kennen, worden nietig verklaard.

Het Europees Parlement wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 64 van 8.3.2008, blz. 69.