Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

10. září 2009

Věc F-9/08

Eckehard Rosenbaum

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Zařazení do platové třídy – Žádost o přeřazení – Rozsah působnosti článku 13 přílohy XIII služebního řádu – Zohlednění profesní zkušenosti – Přijetí do platové třídy uvedené ve výběrovém řízení – Článek 31 služebního řádu – Zásada zákazu diskriminace – Volný pohyb pracovníků“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou E. Rosenbaum navrhuje zejména zrušení rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2007 o jeho zařazení do platové třídy AD 6 platového stupně 2.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. E. Rosenbaum ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předmět – Příkaz správnímu orgánu – Nepřípustnost

(Článek 233 ES; služební řád úředníků, čl. 91)

2.      Úředníci – Služební řád – Nařízení, kterým se mění služební řád – Přechodná ustanovení zaměřená na novou strukturu služebních postupů

(Služební řád úředníků, příloha XIII, čl. 12 odst. 2 a 13)

3.      Žaloba na neplatnost – Žalobní důvody – Nerelevantní žalobní důvod – Pojem

1.      Soud pro veřejnou službu nemůže ukládat příkazy orgánu Společenství ani vydávat prohlášení nebo činit závěry zásadní povahy, nezávisle na obecné povinnosti stanovené v článku 233 ES, aby orgán, jehož akt byl prohlášen za neplatný, přijal opatření, které si vyžádá výkon rozsudku, jímž byla neplatnost prohlášena.

(viz bod 21)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 28. října 2004, Meister v. OHIM, T‑76/03, Sb. VS s. I‑A‑325 a II‑1477, bod 38

Soud pro veřejnou službu: 16. května 2006, Voigt v. Komise, F‑55/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑15 a II‑A‑1‑51, body 23 a 25

2.      Žádné z ustanovení přílohy XIII služebního řádu nestanoví, že by tento řád nebyl počínaje dnem 30. dubna 2006 použitelný ve svém celku. Po celé období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 je omezeno pouze použití určitých zvláštních ustanovení zmíněné přílohy. Při neexistenci pokynu v tomto smyslu ohledně článku 13 přílohy XIII služebního řádu nelze zastávat názor, že uvedený článek spadá do této skupiny ustanovení a neuplatní se během zmíněného období, a to ani s přihlédnutím k čl. 12. odst. 2 zmíněné přílohy.

(viz body 31 a 32)

3.      Není-li žalobní důvod za předpokladu, že je opodstatněný, s to vést ke zrušení napadeného opatření, musí být považován za irelevantní.

(viz bod 41)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21. září 2000, EFMA v. Rada, C-46/98 P, Recueil s. I-7079, body 37 a 38