Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 10 september 2009

Mål F-9/08

Eckehard Rosenbaum

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Placering i lönegrad – Begäran om placering i annan lönegrad – Tillämpningsområdet för artikel 13 bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Beaktande av yrkeserfarenhet – Rekrytering i lönegrad enligt uttagningsprov – Artikel 31 i tjänsteföreskrifterna – Icke-diskrimineringsprincipen – Fri rörlighet för arbetstagare”

Saken: Talan, väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, i vilken Eckehard Rosenbaum bland annat yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 13 februari 2007 om att placera sökanden i lönegrad AD 6/2.

Avgörande: Talan ogillas. Eckehard Rosenbaum ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska gemenskapernas kommissions rättegångskostnader. Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenerande part bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föremål för talan – Föreläggande till administrationen – Avvisning

(Artikel 233 EG, tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

2.      Tjänstemän – Tjänsteföreskrifterna – Förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna – övergångsbestämmelserna till det nya karriärsystemet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artiklarna 12.2 och 13)

3.      Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Verkningslös grund – Begrepp

1.      Oavsett den allmänna skyldigheten i artikel 233 EG för den institution vars rättsakt har förklarats ogiltig att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen om ogiltigförklarande, ankommer det inte på personaldomstolen att meddela förelägganden mot en gemenskapsinstitution eller att komma med principiella uttalanden eller konstateranden.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 28 oktober 2004, Meister mot harmoniseringsbyrån, T‑76/03, REGP 2004, s. I‑A‑325 och II‑1477, punkt 38

Förstainstansrätten: den 16 maj 2006, Voigt mot kommissionen, F-55/05, REGP 2006, s. I‑A‑1‑15 och II‑A‑1‑51, punkterna 23 och 25

2.      Det följer inte av någon bestämmelse i bilaga XIII till tjänsteföreskrifter att dessa föreskrifter inte längre är giltiga efter den 30 april 2006. Det är nämligen enbart tillämpningen av vissa särskilda bestämmelser i denna bilaga som är begränsad till tiden mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006. Mot bakgrund av att det inte finns något som talar för att artikel 13 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifter inte är tillämplig under denna period, finns det inte heller anledning att anse att denna artikel tillhör denna grupp av bestämmelser, och detta även med hänsyn till artikel 12.2 i samma bilaga.

(se punkterna 31 och 32)

3.      Om en grund inte kan leda till ogiltigförklaring av den angripna rättsakten ska den anses sakna verkan, även för det fall att den kan godtas.

(se punkt 41)

Hänvisning till

Domstolen: den 21 september 2000, EFMA mot rådet, C‑46/98 P, REG 2000, s. I‑7079, punkterna 37 och 38