Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. prosince 2020 Les Mousquetaires a ITM Entreprises SAS proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-255/17, Les Mousquetaires a ITM Entreprises v. Komise

(Věc C-682/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (zástupci: N. Jalabert-Doury a K. Mebarek, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“)

Zrušit bod 2 rozsudku Tribunálu ve věci T-255/17;

Vyhovět návrhovým žádáním navrhovatelek uplatněným v prvním stupni a zrušit rozhodnutí Evropské komise C(2017) 1057 ze dne 9. února 2017, jakož i rozhodnutí C(2017) 1361 ze dne 21. února 2017, které nařizuje společnostem Intermarché a Les Mousquetaires, jakož i všem společnostem, které zmíněné společnosti přímo nebo nepřímo kontrolují, podrobit se kontrole v souladu s čl. 20 odst. 1 a 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003;

Uložit Evropské komisi náhradu všech nákladů řízení včetně nákladů vynaložených v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a nedostatku odůvodnění v rámci analýzy účinnosti právních prostředků nápravy v souvislosti s průběhem kontrol.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článků 6 a 8 EÚLP, článku 296 Smlouvy a čl. 20 odst. 4 nařízení č. 1/2003, kterého se Tribunál dopustil tím, že porušil povinnost uvést odůvodnění a omezení rozhodnutí o provedení kontroly.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a porušení nařízení č. 1/2003, kterého se Tribunál dopustil tím, že kvalifikoval procesní fázi „před přijetím opatření zahrnujícího výtku, že došlo ke spáchání protiprávního jednání“, na kterou se toto řízení nevztahuje.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článků 6 a 8 EÚLP a článku 19 nařízení č. 1/2003, kterého se Tribunál dopustil tím, že jako dostatečně závažné nepřímé důkazy kvalifikoval skutečnosti stižené formálními a věcnými nesrovnalostmi.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nedostatku odůvodnění, které je důsledkem neposouzení důkazní hodnoty uvedených nepřímých důkazů a nesprávné kvalifikace nepřímého důkazu.

____________