Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2011 г. - ZZ/Европейска централна банка

(Дело F-78/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, lawyers)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Отмяна на решението за прекратяване на договора на жалбоподателя вследствие на дисциплинарно производство, приключило с налагането на порицание

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба:

да отмени решението на Изпълнителния съвет на ЕЦБ от 20 май 2011 г., получено на 23 май 2011 г., с което се прекратява договорът на жалбоподателя с действие от 31 октомври 2011 г.,

да присъди обезщетение на ответника за имуществените вреди, считано от 31 октомври 2011 г.,

да присъди обезщетение на ответника за неимуществените вреди, оценени в размер на 10 000 EUR,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________