Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 december 2012 Grazyte / Commissie

(Zaak F-76/11)

(Openbare dienst - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Voorwaarde van artikel 4, lid 1, sub b, van bijlage VII bij Statuut - Referentieperiode van tien jaar - Aanvang - Afloop - Neutralisatie van periodes in dienst van internationale organisatie - Analoge toepassing van bepalingen van artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij Statuut)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Diana Grazyte (Utena, Litouwen) (vertegenwoordiger: R. Guarino, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin, gemachtigde en bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat, vervolgens V. Joris, gemachtigde, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om verkrijging van de ontheemdingstoelage

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Grazyte draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 - PB C 319 van 29.10.2011, blz. 29.