Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 december 2012 Van Neyghem / Raad

(Zaak F-77/11)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2007 - Weigering van bevordering - Nietigverklaring - Uitvoeringsmaatregelen - Nieuwe vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kris Van Neyghem (Tienen, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het ter uitvoering van het arrest in de zaak F-53/08 genomen besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar bevordering naar de rang AST 7 in het kader van de bevorderingsronde 2007 alsmede verzoek om vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in één vierde van de kosten van Van Neyghem.

Van Neyghem zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 340 van 19.11.2011, blz. 40.