Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2012 - Van Neyghem/Rada

(vec F-77/11)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2007 - Odmietnutie povýšenia - Zrušenie - Vykonávacie opatrenie - Nové porovnávacie hodnotenie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európske únie (v zastúpení: M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na rozsudok F-53/08 a ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na povýšenie do platovej triedy AST 7 na základe povyšovania za rok 2007, ako aj návrh na náhradu škody údajne spôsobenej žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť štvrtinu trov konania Krisa Van Neyghema.

3.    Kris Van Neyghem znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 340, 19.11.2011, s. 40.