Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 юни 2013 г. — BM/ЕЦБ

(Дело F-78/11)1

(Публична служба – Персонал на ЕЦБ – Продължаване с обратно действие на изпитателния срок – Решение за прекратяване на договора по време на изпитателния срок – Дисциплинарно производство)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BM (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейска централна банка (представители: първоначално г-н P. Embley, г-жа López Torres и г-жа E. Carlini, впоследствие г-жа López Torres и г-жа E. Carlini, подпомагани от адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ЕЦБ да прекрати договора на жалбоподателя по време на изпитателния срок поради дисциплинарно нарушение, наказано с порицание

Диспозитив

Отменя Решение на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка от 20 май 2011 г., с което се прекратява договорът на BM на 31 октомври 2011г.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Европейската централна банка понася направените съдебни разноски, както и направените от BM съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 319, 29.10.2011 г., стр. 30.